arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bitr lektor i folkrätt eller statsvetenskap inriktning globalt samarbete

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Juridiska institutionen eller Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-01-15.

Ämne/ämnesbeskrivning
Folkrätt eller statsvetenskap inriktning globalt samarbete.

Anställningen är vid antingen Juridiska institutionen eller Statsvetenskapliga institutionen och är anknuten till Stockholm Center on Global Governance (SCGG). SCGG är ett nyetablerat excellenscentrum vid Stockholms universitet som syftar till att främja tvärvetenskaplig forskning om globalt samarbete. Dess tvärvetenskapliga verksamhet inom forskning och utbildning fokuserar på frågor om hur globalt samarbete fungerar ekonomiskt, historiskt, juridiskt, politiskt och psykologiskt.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning med ett huvudsakligt fokus på globalt samarbete samt undervisning på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) jämte administration.

Anställningen är på heltid och omfattar fyra år, med möjlighet till befordran till tillsvidareanställd lektor efter fyra år.

Huvuddelen av anställningen avser forskning inom ämnet folkrätt eller statsvetenskap. I forskningsdelen ingår att stärka forskningsmiljön vid respektive institution och SCGG genom forskning och publikationer samt genom att aktivt söka externa forskningsanslag. Undervisningsdelen omfattar 49% av årsarbetstiden. Undervisningen fokuserar företrädesvis på frågor om globalt samarbete inom folkrätt eller statsvetenskap. Undervisningen, som kan ske på såväl svenska som engelska, inkluderar föreläsningar, seminarier, handledning och examination jämte administration i form av kursföreståndarskap, kursutveckling och kursansvar.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i juridik eller statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning i folkrätt eller statsvetenskap med inriktning mot området globalt samarbete i bred mening.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå, inom folkrätt eller statsvetenskap, och helst med inriktning mot området globalt samarbete i bred mening.

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs slutligen också vid dokumenterad förmåga att samarbeta.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Utlysningen avser en (1) anställning antingen inom folkrätt inriktning globalt samarbete vid Juridiska institutionen, eller inom statsvetenskap inriktning globalt samarbete vid Statsvetenskapliga institutionen.

Humanvetenskapliga området ser gärna att underrepresenterat kön, det vill säga kvinnor, söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Inom Humanvetenskapliga området ska anställningens längd vara fyra år. Anställningens längd bestäms innan utlysning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier (Dnr SU FV-1464-23). Observera att befordringskriterierna är samma oavsett anställningens längd.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Vid Juridiska institutionen lämnas upplysningar om anställningen av prefekten, professor Gustaf Sjöberg, tfn 08-16 39 72, gustaf.sjoberg@juridicum.su.se, eller av professor Mark Klamberg, mark.klamberg@juridicum.su.se.

Vid Statsvetenskapliga institutionen lämnas upplysningar om anställningen av prefekten, professor Göran Sundström, tfn 070-374 82 74, goran.sundstrom@statsvet.su.se, eller av professor Jonas Tallberg, tfn 08-16 30 68, jonas.tallberg@statsvet.su.se.

OBS! Annonsen har kortats ned och den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat