arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i familjerätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-08.

Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska fakulteten. Institutionen har omkring 200 anställda och 6 500 studenter. Fakulteten har ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som medarbetare vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Familjerätt

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning samt undervisning och handledning på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) i familjerätt jämte administration.

Anställningen är på heltid och omfattar fyra år. Huvuddelen av anställningen avser forskning inom ämnet familjerätt. Undervisningsdelen omfattar 49 % av årsarbetstiden. Undervisningen utförs normalt inte endast som salsundervisning utan även genom kursföreståndarskap, kursutveckling och kursansvar, examination, handledning av examensarbeten m.m.

Undervisningsdelen innebär i första hand undervisning på och medverkan i planering av familjerättsdelen av grundkursen Civilrätt C jämte undervisning på specialkurser med inriktning mot central familjerätt och därtill närliggande ämnen samt undervisning i familjerätt, främst barn- och föräldrarätt, inom Rektorsprogrammet och magisterprogrammet Barnets rättigheter. Undervisning kan också behöva fullgöras inom andra ämnen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, högst fem år före ansökningstidens utgång.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ska ägnas lika stor omsorg. Såväl den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom verksamhet på hög nivå genom egen vetenskaplig verksamhet och annan forskningsanknuten verksamhet såsom erhållna forskningsanslag, uppdrag som sakkunnig, opponent eller betygsnämndsledamot, deltagande i internationella forskningsprojekt, uppdrag för tidskrifter, mottagna priser, forskningsadministration och andra forskningsrelevanta erfarenheter. Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Förutom allmän pedagogisk skicklighet är erfarenhet av planering av och undervisning på kurser i familjerätt meriter. Eftersom inte all undervisning kan förväntas fullgöras i huvudämnet är erfarenhet av undervisning även i andra ämnen meriterande.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och annan skicklighet med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Internationella kontakter och internationell erfarenhet genom utländsk forskningsvistelse, utbildning, publicering och arbete är meriterande.

Vid bedömningen kommer att beaktas såväl förmågan att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid den sammantagna bedömningen kommer även sökandens utvecklingspotential och sociala förmåga i övrigt att beaktas.

Information om befordran till universitetslektor

En anställning som biträdande lektor är tidsbegränsad till fyra år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Syftet med anställningen är att den biträdande lektorn ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt få meriter som ger behörighet för en annan läraranställning. En biträdande lektor vid Stockholms universitet ska efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om hen har behörighet för sådan befordran enligt HF samt Anställningsordningen för anställning till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) och dessutom bedöms lämplig enligt nedanstående kriterier.

Behörighetskrav för befordran till universitetslektor
Sökande ska ha dokumenterad förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Den pedagogiska skickligheten på lektorsnivå ska ha visats genom undervisning både på grundnivå och avancerad nivå samt vara väl dokumenterad. Sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller av fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kunskaper.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sökande som erbjuds anställning och saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gustaf Sjöberg, gustaf.sjoberg@juridicum.su.se och ämnesföreståndaren professor Pernilla Leviner pernilla.leviner@juridicum.su.se
Frågor om anställningsförfarandet ställs till handläggaren Agita Akule-Larsson, agita.akule@juridicum.su.se.

Ansökan

Anställningen söks via Stockholms universitets rekryteringssystem. Sökanden ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med den fullständiga annonsen på SU:s hemsida och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopior på examensbevis, dokumentation på pedagogisk skicklighet samt referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat