arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i Miljökemi av organiska föroreningar

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2024-06-03.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Miljöföroreningarnas Kemi är inriktad mot förekomsten av föroreningar i miljön och teknosfären. Områden med särkilt fokus är upptäckten av nya miljöföroreningar, att förstå de fysiska, kemiska och biologiska spridningsvägar som miljöföroreningar följer samt utvecklingen av nya verktyg och tekniker för provtagning och analys. Vi strävar efter att bygga upp vår vetenskapliga förståelse om källor, transport, transformation, bioackumulering och farmakokinetik för miljöföroreningar i matematiska modeller som inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser och ta fram vetenskapligt underlag till beslutsfattare inom miljöområdet.

Ämne

Miljökemi av organiska föroreningar med inriktning mot datavetenskapliga verktyg.

Ämnesbeskrivning

Miljökemi av organiska föroreningar med inriktning mot datavetenskapliga verktyg innefattar studier av förekomst och processer av organiska föroreningar i miljön eller teknosfären och kombinerar teori med toppmodern analytisk kemi och dataanalysmetoder.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.  

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg (”tenure track”) och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet lärare inom forskningsmiljön vid institutionen är män.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Anna Sobek, anna.sobek@aces.su.se, tfn 08-674 7230 eller professor Jonathan Benskin, Jonathan.benskin@aces.su, tfn  08-674 70 99.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Carina Nymark, carina.nymark@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat