arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-11.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet specialpedagogik vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som till exempel specialpedagogik, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att bedriva forskning samt undervisning och handledning i specialpedagogik.

I anställningen ingår att bedriva forskning (51%) samt undervisning, handledning och medverkan i planering och utveckling av utbildning inom ämnet (49%). I arbetsuppgifterna kan även ingå kursutveckling, programansvar och kursansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling.

Den som anställs ska engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Vidare ska den biträdande universitetslektorns verksamhet inriktas mot internationella vetenskapliga publikationer och ansökningar om forskningsmedel.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i specialpedagogik, psykologi, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete, utbildningsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom publikationer av specialpedagogisk relevans, främst i form av artiklar i internationella tidskrifter eller som böcker på internationella förlag.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stor vikt fästs vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid dokumenterad förmåga att genomföra forskning baserad på både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. 

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska anställningens längd vara fyra år. Anställningens längd bestäms innan utlysning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier (Dnr SU FV-1464-23). Observera att befordringskriterierna är samma oavsett anställningens längd.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Jenny Wilder, tfn 08-674 73 46, jenny.wilder@specped.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställningens längd är fyra år. Ej specificerat