arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i teckenspråk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2024-02-28.

Institutionen för lingvistik är den enda institutionen i Sverige som bedriver språkvetenskaplig forskning med fokus på teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet (DHF). Huvudområdet Teckenspråk omfattar både forskning och undervisning (besök gärna institutionens hemsida www.ling.su.se). Forskningen inom huvudområdet är bred och har fokuserat på så vitt skilda områden som teckenspråkslingvistik, teckenspråksstruktur, taktilt teckenspråk, flerspråkighet, språkinlärning, språklärande och språkundervisning. Undervisningen inom huvudområdet bedrivs främst på grundnivå och inkluderar undervisning i ämnen som teckenspråkslingvistik, svenska som andraspråk för döva, dövstudier och färdighetsundervisning i svenskt teckenspråk.

Ämne/ämnesbeskrivning
Huvudområde Teckenspråk, innefattande ämnena teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår, förutom att bedriva egen forskning, också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå upp till 30 % av årsarbetstiden samt vissa administrativa uppgifter. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Innehavaren förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt med inriktning på teckenspråk, svenska som andraspråk för döva och dövas och hörselskadades flerspråkighet, samt att utveckla ämnet vidare.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Som särskilt behörighetskrav gäller att den sökande har en god förmåga att uttrycka sig på svenskt teckenspråk.

 

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vikt kommer även att fästas vid pedagogisk och administrativ skicklighet. Hänsyn kommer att tas till den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning i nära samarbete med institutionens forskargrupper.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under en längre tid, ska inte vara utslagsgivande.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av forskning inom något eller några av delområdena: teckenspråk, flerspråkighet, svenska som andraspråk för döva och teckenspråksstudier. Vid lika meritering kommer bredden inom de uppräknade fälten att tillmätas vikt.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Erfarenhet av kursadministration är en merit. Institutionen fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga samt förmåga och beredskap att åta sig administrativa uppdrag inom institutionen. Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer också att beaktas.

 

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Humanistiska fakulteten och återfinns på XXX

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Vid befordran till universitetslektor förväntas den anställde kunna undervisa på svenskt teckenspråk och behärska svenska i skrift.

Var god notera att enbart publikationer på svenska, norska, danska och engelska kommer att bedömas av sakkunniga. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för Teckenspråk, Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat