arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Naturvårdsekologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap är en tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning bedrivs i flera ämnen som berör ett hållbart skogsbruk. Institutionen har särskild expertis vad gäller frågor som rör det sydsvenska landskapet. Forskningsområdena omfattar skogsskötsel, ekologi, patologi, policy och planering. Den omfattande undervisningen på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga dessa ämnesområden. Samarbete och kommunikation med relevanta samhällsaktörer har hög prioritet.

Vi är lokaliserade till Campus Alnarp i Skåne. Läs mer om institutionen här, och mer om forskningen inom ämnesområdet här. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU här.

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är naturvårdsekologi med inriktning mot effekter av skogsbruk på markvegetation. 

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen och förväntas under tiden för denna anställning uppnå kraven för befordran till universitetslektor.
Forskningen omfattar både grundläggande och tillämpningsnära frågeställningar med relevans för skogsbruk och naturvård. Forskningen ska innefatta, men behöver inte vara begränsad till, effekter av olika naturvårdsåtgärder, skoglig restaurering och olika skogsskötselalternativ på den biologiska mångfalden, speciellt markvegetationen, i södra Sveriges skogar.
Möjliga forskningsområden inkluderar, men är inte begränsade till, att undersöka påverkan av beståndsstruktur i produktionsskogar på markvegetationen (kärlväxter, mossor och lavar) och att förbättra vår förståelse av hur olika skötselsystem påverkar artrikedom och utbredning av skogslevande arter. Statistisk bearbetning av skogliga beståndsdata och av spatiala data (GIS) bör vara centrala i forskningen.

Därutöver ska den biträdande lektorn:

 • verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund,
 • söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar,
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp,
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare,
 • undervisa och examinera på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå,
 • samarbeta nära med forskare inom institutionen och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
 • fortbilda sig pedagogiskt och förväntas uppfylla kraven för befordran till universitetslektor i slutet av meriteringsanställningen,
 • bygga och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället, nationellt och internationellt, samt
 • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i omgivande samhälle.
Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnet för anställningen.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

God taxonomisk kunskap om lavar, mossor och kärlväxter samt kunskaper om svenska skogsekosystem och skogsskötselsystem är meriterande.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum

2024-02-29

Placering/ort
Alnarp

Omfattning

100%

Anställningsform

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fem (5) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat