arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor inom datadriven evolution och biodiversitet

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor inom datadriven cell- och molekylärbiologi. Den sökande kan välja att placera anställningen inom någon av följande starka forskningsmiljöer: institutionen för växtbiologi (växtgenomik och växtcells- och molekylärbiologi), institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi (terrester mikrobiologi och växtpatologi), institutionen för mark och miljö (svampars ekologi), institutionen för vatten och miljö (akvatisk biodiversitet, mikrobiell ekologi och miljögenomik), institutionen för molekylära vetenskaper (mikrobiologi i tekniska- och mag-tarmsystem), institutionen för ekologi (terrester samhällsekologi och biodiversitet) eller SLU Artdatabanken (biodiversitet och bevarandeekologi).

Under år 2022 och 2023 har 20 unga DDLS fellows rekryterats till programmet och vi söker nu ytterligare 19 gruppledare. Varje DDLS fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, avsett att täcka 5 år av egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Anställningarna som fellows/gruppledare är tidsbegränsade med möjlighet till befordran och tillsvidareanställning vid respektive värduniversitet/-organisation.

Till SLU söker vi en DDLS Fellow inom datadriven evolution och biodiversitet.

Ämnesbeskrivning

Datadriven evolution och biodiversitet omfattar forskning som drar nytta av de massiva dataströmmarna från tekniker som storskalig genom- och biomsekvensering, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, storskalig analys av biologiska prover, och storskalig distansbaserad övervakning av organismer eller livsmiljöer.

Ämnet avser forskning inom det breda området evolution och biodiversitet med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker. Det specifika ämnet fokuserar på ekologiska och evolutionära processer som generar och formar diversiteten av växter, djur och/eller mikroorganismer och hur dessa påverkar ekosystemen. Diversitet ska tolkas i vid bemärkelse och inkluderar taxonomiska, genomiska och funktionella aspekter. Ämnet kan omfatta olika skalor av biologiska system, från molekyler och gener till populationer, samhällen, ekosystem, landskap och biom.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom området datadriven evolution och biodiversitet. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete. Den biträdande universitetslektorn förväntas under tiden för denna anställning uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Därutöver ska innehavaren av anställningen

 • söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar
 • bygga upp en egen forskargrupp
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
 • fortbilda sig pedagogiskt
 • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen och det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom datadriven evolution och biodiversitet.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

Välkommen att söka senast 15 oktober 2023. Ange möjlig värdinstitution i din ansökan.

Notera att denna annons är förkortad för att rymmas i Platsbankens annonseringssystem. För fullständig annons: Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)
Placering/ort:
 Campus Ultuna, Uppsala

Omfattning:

100 %

Anställningsform:

Anställningen är tidsbegränsad (4 år) i enlighet med Högskoleförordningen. En anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat