arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand: Effekter av våtmarksrestaurering på metylkvicksilver i vatten

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Doktorand i miljöanalys: Hur påverkar våtmarksrestaurering bildning och transport av metylkvicksilver i skogslandskapets naturvatten?
Innehållsbeskrivning:
Omfattande dränering av våtmarker under de senaste 150 åren har ökat mängden produktiv skogsmark i Sverige men antas samtidigt ha haft negativ påverkan på t.ex. biologisk mångfald samt kolinlagring i mark. Idag uppmuntras återvätning av dessa dränerade våtmarker med motivet att höja biodiversitet, öka markens kolinlagring samt förbättra landskapets hydrologiska resiliens mot torka och översvämning. Kunskapsunderlaget är dock begränsat kring vilka effekter återvätning verkligen har. En potentiell risk vid återvätning är en ökad bildning och mobilisering av biotillgängligt metylkvicksilver.

Inom ramen för denna doktorandtjänst kommer restaurering av olika typer av våtmarker undersökas med avseende på förekomst och omsättning av metylkvicksilver i vatten. Detta är en viktig pusselbit för att avgöra restaureringens nyttor och risker.

Du kommer jobba i ett större forskningsprogram som syftar till att utvärdera var och hur våtmarker bör restaureras för att maximera nyttor och minimera risker. Dina arbetsuppgifter innefattar både fältarbete och laboratorieanalyser. Forskarutbildningen kommer omfatta både geokemiska och mikrobiologiska metoder. Du förväntas utföra datainsamling, dokumentation, dataanalys och tolkning, samt sammanställa forskningsresultat i artiklar.

Kvalifikationer:

Vid doktorandstudiernas påbörjan måste sökande inneha en mastersexamen (eller motsvarande) i miljövetenskap, hydrologi, biologi, limnologi, mikrobiell ekologi eller närliggande ämnesområde. Den sökande bör ha en stark arbetsmoral, ett intresse för vetenskap och ambitionen att arbeta som en del av ett interdisciplinärt och internationellt forskningsteam. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort och körvana är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Följande meriter kommer att beaktas vid urval:

 • Erfarenheter av fältbaserade och laborativa studier inom biogeokemi och/eller mikrobiologi
 • Erfarenhet av datahantering, statistiska analyser och visualisering i R (eller andra verktyg)
 • Erfarenhet av att skriva vetenskaplig text (forskningsartiklar, rapporter eller liknande)
 • Självständig problemlösning, flexibilitet och god samarbetsförmåga
Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Snarast.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-12-07.

Till ansökan bifogas följande:

 • Ett följebrev som sammanfattar sökandens vetenskapliga bakgrund samt hur forskningsprojektet och doktoranderfarenheten kopplar till den sökandes karriärplan.
 • Ett CV med utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsprofil och andra meriter.
 • Kontaktinformation för två personliga referenser (namn, relation till kandidat, e-post och telefonnummer). Inga referensbrev behöver bifogas ansökan.
 • Examensarbete och publikationslista (rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskap, etc).
Observera att alla dokument ska tillhandahållas på engelska. Intervjuer kommer att vara en viktig del av anställningsprocessen.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat