arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i arkeologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i arkeologi.

https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Vid institutionen finns en etablerad arkeologiforskargrupp som fortsätter utveckla och bredda forskning kring människans förflutna och även om det föreligger en stark betoning på relationen människa–landskap, så finns ett stort intresse i att utveckla forskningsområden kopplade till bland andra kulturmiljövård och hållbarhet, men även i sådan riktning som breddar ämnets intressesfär i vid mening. Inom arkeologiämnet finns för närvarande två docenter, tre universitetslektorer, tre första forskningsassistenter, tre projektassistenter och tre aktiva doktorander.

Inom utbildning på forskarnivå i arkeologi finns två inriktningar, (a) arkeologi och (b) arkeologi med speciell inriktning mot miljöarkeologi. Ansökningar välkomnas som berör arkeologiämnet i vid mening och som kan kopplas till de kompetenser som finns inom ämnet. Vi är särskilt intresserade av forskningsområden som är kopplade till relationen människa–landskap samt att utveckla forskning kring arkeologi, landskap och våtmarker. Även tematik kring nordlig och cirkumpolär arkeologi är något som är av intresse. 

Om den valda ämnesinriktningen kopplas till allmän miljöarkeologi kan den sökande välja att arbeta nära/inom https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal (MAL) forskargrupp, en väl etablerad forskningsinriktning med väl utvecklade laboratorieresurser. MAL bedriver såväl nationell som internationell uppdragsforskning och uppdragsverksamhet.

Att vara doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier
Doktorander formulerar sin forskningsplan och driver självständigt sitt avhandlingsprojekt framåt i samråd med sina handledare som tilldelas utifrån projektets vetenskapliga inriktning. Handledning och avstämning sker fortlöpande med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Doktorander utgör en central del av forskningsmiljön och förväntas vara engagerade genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk och vetenskapliga konferenser samt på ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar vid institutionen.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i arkeologi krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp arkeologi på avancerad nivå med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2023-10-01/.

Övrig information 
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/, som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Hög närvaro i miljön är ett krav.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorand­utbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets: 
- syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs. metod, material och teori
- relevans
- tidsplan

Ansökan ska göras senast den 10 mars 2024 via e-rekryteringssystemet Varbi. 

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-09-02 Visstidsanställning till