arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i etnologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-10-15.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 70 medarbetare varav drygt 20 etnologer. Vi forskar om bland annat expressiva former, historiebruk, kulturarv, materialitet, mångfald och transnationell mobilitet; se vidare www.su.se/forskning/forskningsämnen/etnologi. Nu söker vi en doktorand som inom ramen för etnologernas medverkan i Centrum för maritima studier (CEMAS) vill bidra till att vidareutveckla maritim etnologi

Forskarutbildningsämne

Den som antas kommer att läsa enligt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i etnologi fastställd 2020-02-27. Etnologidoktoranderna ingår i ett utbildningssamarbete med fem andra lärosäten i Sverige samt Åbo Akademi, och har även möjlighet att ta del av utbildningsmoment inom Humanistiska fakultetens forskarskola.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet etnologi att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp etnologi inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar antingen svenska, danska eller norska, samt därutöver engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på respektive språk. Undantag kan medges enbart för sökande som inte har förmåga att skriva på svenska, danska eller norska, men kan läsa och tala ett av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De kriterier som enligt den allmänna studieplanen används för att bedöma denna förmåga är följande:
 • Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
 • Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
 • Forskningsplan. I samband med ansökan skall sökande kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
 • Tillgänglig handledarkompetens.
 • Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på
forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Barbro Blehr, barbro.blehr@etnologi.su.se, tfn 08-674 79 18 18 och professor Simon Ekström, simon.ekstrom@etnologi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV med uppgifter om examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • forskningsplan omfattande max. 10 000 tecken inkl. blanksteg, exkl. litteraturlista. Forskningsplanen ska avse ett bidrag till utvecklingen av maritim etnologi och redogöra för det planerade projektets problemformulering, forskningssammanhang, teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera en tidsplan för det planerade arbetet. Planen bedöms som ett arbetsprov och är inte bindande. Efter antagning kommer den att ligga till grund för vidare diskussioner om avhandlingsarbetets inriktning med dem som utses till doktorandens handledare.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Enligt Villkorsavtal-SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad 100%