arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i filosofi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i filosofi.

http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudierbedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Vid ämnet finns 15 tillsvidareanställda lärare. Forskningsaktiviteten är hög och forskning bedrivs inom ett brett spektrum av filosofiska områden, bl.a. den artificiella intelligensens filosofi, estetik, filosofins historia, kunskapsteori, medvetandefilosofi, metaetik, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, språkfilosofi, tillämpad etik och vetenskapsteori. Ett forskningsseminarium gemensamt för hela ämnet hålls i normalfallet varje vecka under terminerna. Därutöver arrangeras gästföreläsningar, läsgrupper, workshops och konferenser. Forskningen är starkt internationaliserad och bidrar till kunskapsutvecklingen genom publikationer i fackgranskade internationella tidskrifter och i böcker från internationella förlag. Samarbeten äger rum med andra forskare nationellt och internationellt. Mer detaljer om forskningen inom ämnet finns på https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/om-institutionen/personalkatalog/

Att vara doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Doktorander formulerar sin forskningsplan och driver självständigt sitt avhandlingsprojekt framåt i samråd med sina handledare som tilldelas utifrån projektets vetenskapliga inriktning. Handledning och avstämning sker fortlöpande med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Doktorander utgör en central del av forskningsmiljön och förväntas vara engagerade genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk och vetenskapliga konferenser samt på ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar vid institutionen.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i filosofi krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i filosofi, praktisk filosofi eller teoretisk filosofi med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ 

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2023-10-01/.

Övrig information 
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/, som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Hög närvaro i miljön är ett krav.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorand­utbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets: 
- syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs. metod, material och teori
- relevans
- tidsplan

Ansökan ska göras senast den 10 mars 2024 via e-rekryteringssystemet Varbi. 

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-02 Visstidsanställning till