arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i folkrätt med inriktning mot mänskliga rättigheter

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Arbetsuppgifter


Enligt 5 kap.

2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Vid engagemang i olika forskningsrelaterade aktiviteter kopplade till projektet kommer doktoranden att samarbeta nära projektledaren, med andra forskarna som är involverade i projektgruppen och med kollegor inom området internationell rätt och mänskliga rättigheter vid fakulteten.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen. 

Behörighet


Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § HF).
Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 25 oktober 2023.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

- Kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
- Förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
- Relevant utbildningsbakgrund och betyg
- Relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:


- Förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
- Tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
- Stringens i rättslig argumentation och analys
- Adekvans i val av metod och teori
- Förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
- Språklig begriplighet och formalia

Ansökningsförfarande


Anställningen söks via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i Varbi, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se https://www.jur.lu.se/sites/jur.lu.se/files/2023-06/Riktlinjer för projektbeskrivning 2020-01-29.pdf).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller digitalt onsdagen den 15 november. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 10 november. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap. 7 § HF.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till