arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Ihttps://www.

umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning inom utbildningshistoria och historiedidaktik. Forskningsmiljön samarbetar med andra forskarmiljöer inom både utbildningshistoria och historiedidaktik, såväl i Sverige som internationellt. Miljön har nära samarbete med Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (https://www.umu.se/forskning/grupper/umsod/) liksom med https://www.umu.se/lararhogskolan/.

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är öppen för sökande med både utbildningshistoriska och historiedidaktiska avhandlingsprojekt. Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med https://www.umu.se/lararhogskolan/och ingår ihttps://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/ Väsentliga delar av forskarutbildningen sker på engelska, men svenska dominerar som arbetsspråk vid institutionen.

Kvalifikationer 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning krävs att den sökande har genomgått minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i historia med ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller har lärarexamen i historia med ett självständigt arbete inom relevant område om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidaterna. 

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/">https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/ som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2023-10-01/. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö, därav är hög närvaro ett krav.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för idé-och samhällsstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/">https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet stänger den 29 mars 2024.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Ansökan ska innehålla:


- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet. 
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
- Syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs. metod, material och teori
- relevans för utbildningshistoria eller historiedidaktik
- tidsplan

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Övrig information

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning lämnas av professor Anna Larsson, 090-786 54 24 mailto:anna.larsson@umu.se

Information om Institutionen för idé- och samhällsstudier lämnas av prefekt Jonas Nilsson, 090-786 99 90 mailto:jonas.nilsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-02 Visstidsanställning till