arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i konsthantverk: Textil

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 augusti

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Konstfack utlyser doktorandplats inom ramen för en nystartad forskarutbildning!

Forskarutbildningen i ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum ges på konstnärlig grund, omfattar 240 högskolepoäng, och utgår från konstnärligt gestaltande praktiker i Konstfacks huvudområden konst, konsthantverk, design och visuell kommunikation. Utbildningen leder till en konstnärlig doktorsexamen i konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum. Läs mer om Konstfacks forskarutbildning här.


Vi välkomnar sökande med en stark konstnärlig och socialt engagerad praktik. Vi uppmuntrar ansökningar som kombinerar praktikbaserad forskning med teoretiska undersökningar. Vi söker projekt som bidrar med originella insikter till ämnesområdet. Vi söker utövare som kritiskt utforskar textila processer och materialitet och placerar sitt arbete i ett större reflekterande sammanhang. Vi är särskilt intresserade av projekt som utmanar och överskrider traditionella disciplinära gränser.

Konstnärlig forskning prövar, gestaltar och förmedlar frågeställningar genom praktiskt och teoretiskt arbete inom den egna praktiken. Forskningen inom området bild, form, rum innebär att metoder, material och idéer undersöks utifrån ett avgränsat ämne och kan exempelvis syfta till fördjupat kritiskt tänkande, innovation eller kunskapsbyggande inom det konstnärliga fältet. Centralt är att reflektera över gestaltningsprocessen och kontextualisera sitt arbete.

Konstfacks specialiserade materialverkstäder, utställningslokaler och bibliotek utgör en unik miljö som ger förutsättningar att förena olika praktiker. Forskningsmiljön binds samman och utvecklas i kollegiala plattformar, i seminarier och den årliga forskningsveckan där Konstfacks doktorander, forskare/lärare och studenter deltar tillsammans med inbjudna gäster. Läs mer om Konstfacks forskning här.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ska du främst ägna dig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra års heltidsstudier. Du formulerar ett eget forskningsprojekt som innebär en fördjupning av den egna konstnärliga praktiken, med syfte att genomföra ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt. I det projektet ingår också en skriftlig del. Parallellt med att under handledning bedriva forskning läser du obligatoriska och valbara kurser. Därutöver ska du delta i exempelvis seminarier, konferenser och studieresor, ägna dig åt individuell läsning och skrivande samt publicera artiklar och genomföra utställningar, föreställningar eller andra aktiviteter för att sprida dina forskningsresultat.

Som doktorand på Konstfack erbjuds du möjlighet att verka i en växande forsknings- och utbildningsmiljö. Du förväntas vara närvarande och delta i den dagliga verksamheten.

En begränsad del av arbetstiden, max 20 % av heltid kan utgöras av tjänstgöring vid institutionen i form av exempelvis undervisning eller deltagande i nämnder och utskott.

Behörighetskrav

För att vara behörig till forskarutbildning behöver du möta både de grundläggande och de särskilda behörighetskraven [7 kap, 39 – 40§ HF].  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
• avlagt en examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper*

Utöver de grundläggande behörighetskraven ovan gäller dessutom följande särskilda behörighetskrav för forskarutbildningen i konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum:
• Minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) i ett ämne som är relevant för utbildning på forskarnivå i ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum.
• Dokumenterad erfarenhet som praktiker inom ett område som är relevant för forskarutbildningen.
• Dokumenterad erfarenhet av att skriva inom ämnesområden relevanta för forskarutbildningen.
• Dokumenterade språkkunskaper motsvarande godkänt betyg i Engelska 6.

* Sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven kan begära validering av reell kompetens (i huvudsak motsvarande kunskaper). Kunskaper, färdigheter och förmågor som förvärvats genom arbete, utbildning eller annan verksamhet bedöms om den sökande har tillräckliga förkunskaper att kunna tillgodogöra sig utbildningen. En sådan begäran om validering av i huvudsak motsvarande kunskaper bifogas ansökan som ett brev där du beskriver dina kunskaper och erfarenheter, inklusive intyg och arbetsprover som styrker åberopade kunskaper.

Bedömningsgrunder

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen [7 kap. 41§ HF].  Bedömning av din ansökan sker utifrån nedanstående kriterier.
 • Det föreslagna forskningsprojektets konstnärliga kvalitet och relevans för området
 • Ämneskunskaper av betydelse för området
 • Den konstnärliga praktikens nivå
 • Förmåga att arbeta självständigt utifrån initierad kritisk reflektion, visat både i praktik och skrift
En bedömargrupp kommer att granska ansökningarna för urval.

Anställningen

Anställning som doktorand kan endast erbjudas de personer som först antagits till utbildningen.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kp, 4 år vid studier på helfart.
Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: Heltid 100 %
Löneform: Månadslön enligt Konstfacks lokala kollektivavtal om lön för doktorander.
Tillträde: 1 augusti 2024
Anställningen som doktorand är placerad vid Institutionen för Konsthantverk.

Preliminär tidsplan

Intervjuer med de kandidater som går vidare i urvalsprocessen är planerade till november-december 2023. De som erbjuds en utbildningsplats planeras påbörja sina studier 1 augusti 2024.

Ansökan

Välkommen med din ansökan om att bli antagen till forskarutbildning vid Konstfack. Gå in på https://www.konstfack.se/sv/Aktuellt/Jobba-pa-Konstfack/ och klicka dig vidare till rätt ansökningslänk för mer information hur din ansökan ska vara utformad.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

. Heltid 100%