arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i litteraturvetenskap, modernistisk/samtida poesi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2023-10-15.

Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet ingår i Institutionen för kultur och estetik och är lokaliserad till Humanistvillan i Frescati, tillsammans med institutionens övriga ämnen idéhistoria, konstvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Vid institutionen ges en fyraårig forskarutbildning i litteraturvetenskap. I litteraturvetenskap bedrivs forskning av ett femtiotal anställda doktorander, lektorer, forskare och professorer vars verksamhet spänner över breda forskningsfält inom olika epoker och teman såsom klassisk och tidigmodern litteratur, tolkningsteori, barn- och ungdomslitteratur, narrativ teori, modernistisk lyrik och roman, diskurs- och medieanalys.

Litteraturvetenskap är huvudansvarig för en rad externfinansierade forskningsprojekt och är ett av åtta ledande forskningsområden vid universitetets humanistiska fakultet. Därmed erbjuder Institutionen för kultur och estetik en av de bredaste forskarutbildningsmiljöerna inom ämnet litteraturvetenskap i Sverige. För mer information om vår verksamhet, se vår hemsida: www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/forskning/forskningsämnen/litteraturvetenskap.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att vara knutet till forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fellows och det föreslagna avhandlingsprojektet skall fokusera på modernistisk och/eller samtida poesi. Inga övriga begränsningar i material eller perspektiv föreligger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i litteraturvetenskap krävs att man med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå̊ om minst 30 hp inom huvudområdet litteraturvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

För särskild behörighet krävs att den studerande kan tillgodogöra sig såväl litterär som vetenskaplig text på svenska (alternativt norska eller danska) och engelska. Ett forskningsprojekt ägnat litteratur på något annat främmande språk, eller som berör ett ämne där nödvändig tidigare forskning har genomförts på något annat främmande språk, förutsätter kunskap i det aktuella språket. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på dessa språk i den omfattning som är relevant för avhandlingsarbetet.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av en av handledarkollegiet utsedd grupp och beslut fattas av institutionsstyrelsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används projektplan och självständiga arbeten, tidigare studier och betyg, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Elina Druker, ämnesansvarig, tfn 08-16 38 35, elina.druker@litt.vet.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Axel Englund, Wallenberg Academy Fellow, tfn 08 674 73 26, axel.englund@littvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (max 15000 tecken inkl. mellanslag) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– hur projektet förhåller sig till forskningsläget– vilka teoretiska och metodologiska angreppssätt du vill använda dig av i projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

enligt kollektivavtal, tre lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat