arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i marinbiologi

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2023-11-30.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi, växtsystematik samt miljö- och klimatvetenskap.

För närvarande arbetar cirka 100 personer, inklusive 35 doktorander och 10 postdoktorer, i 25 forskargrupper på DEEP. Forskningsmiljön kännetecknas av ett internationellt fokus, gott samarbetsklimat samt en stimulerande och vänlig arbetsmiljö. Professorer och lektorer är både aktiva forskare och lärare. De undervisar på många olika grundkurser och masterkurser i biologiutbildningen. 

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet ”Rollen av klimatvariation och fiskefredning för kustnära bentiska ekosystem", inom projektet FORCE (Facilitating Ocean Recovery in a Changing climatE) som finaniseras av forskningsrådet Formas. Havens klimat förändras snabbt men vi saknar god förståelse för hur sådana 'globala' förändringar (till skillnad från 'lokala' faktorer som övergödning och fiske) påverkar kustekosystem, samt i vilken utsträckning marint områdesskydd (t.ex. fiskefredning) kan minska sådana effekter. 

Detta doktorandprojekt syftar till att öka vår förståelse av effekter av klimatvariation och marint områdesskydd på grunda vegetationsklädda bottnars ekologi längs Östersjön; ett innanhav där uppvärmning, övergödning och fiske misstänks ha bidragit till ett pågående skifte i kustekosystemet. Projektet kommer att använda en kombination av metoder inklusive i) statistiska analyser av historiska data från miljöövervakningsprogram, ii) analyser av arkiverade biologiska prover för att följa temporära förändringar i näringskedjor med hjälp av stabila isotoper, och iii) jämförande fältundersökningar inom och utanför skyddade områden (också här jämföra med historiska data). 

Arbetet kommer att utföras i samarbete med andra medlemmar inom FORCE, samt till viss del projektet ReFisk (Länsstyrelsen Stockholm). Det finns också möjlighet till samarbete med doktorander inom den nya forskarskolan för forskning om Östersjön och klimatförändringar vid Stockholms universitet.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i marinbiologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i marinbiologi och 30 hp ska vara självständigt arbete i marinbiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. 

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i marinbiologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämningar, ämneskunskaper med relevans för forskningsuppgiften, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, mycket god förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Specifika och dokumenterade erfarenheter/kunskaper som anses särskilt meriterande innefattar:
 • erfarenhet av biologiska undervattensundersökningar med hjälp av snorkling/dykning
 • erfarenhet av och certifiering för att köra småbåtar i kustområden (t.ex. Förarintyg, Kustskepparexamen)
 • erfarenhet av provtagning och/eller experiment med fisk
 • erfarenhet av analyser av stabila isotoper i biologisk vävnad
 • erfarenhet av statistiska analyser av tidsseriedata
 • B-körkort, och specifikt erfarenhet av att köra bil med båttrailer
 • god förmåga att kommunicera på svenska både i tal och skrift (eftersom projektet kommer innebära mycket samarbete med myndigheter, företag och boende längs kusten).
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektansvarige Johan Eklöf, johan.eklof@su.se eller ämnesföreträdaren Clare Bradshaw, clare.bradshaw@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO) samt, samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat