arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt orsakade miljöproblem, inklusive klimatförändringar.

Ämnet kombinerar studiet av mänsklig påverkan på naturliga processer med vilka åtgärder och strategier som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka miljöproblem och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Miljövetenskaplig forskning bygger på grundläggande förståelse av naturliga processer och hur de påverkas av människans aktiviteter och har därför en bred bas i traditionella ämnen som biologi, kemi, fysik, geologi och naturgeografi.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandprojektet är integrerat i det större tvärvetenskapliga projektet BIOSPACE, läs mer om projektet här. Doktoranden kommer att kombinera fjärranalys, artificiell intelligens och fältekologiska metoder för att utveckla och genomföra övervakning av gräsmarksmanagement och dess effekter på blommande växter och pollinatörers mångfald på regional nivå. Eftersom traditionella markbaserade undersökningar har begränsad geografisk täckning är ett viktigt mål att förutsäga kvantitet och kvalitet på gräsmarksbiomassa och sannolikheten på förekomsten av olika växter och pollinerande insekter på regionala skalor, med det yttersta målet att förbättra framtida prestanda och effektivitet för miljöinriktade styrmedel inom jordbruket.

Arbetsuppgifterna kommer exempelvis att omfatta:


härledning och validering av spatiotemporala uppskattningar av gräsmarksbiomassa från fjärranalysdata med hjälp av djupa konvolutionella neurala nätverk (CNN)
länkning av uppskattningar av betestryck till specifikt insamlade data om växtindikatorarter och blomrikedom, artrikedom och sammansättning
sammanställning och mobilisering av befintliga data för att länka betesintensitet till växt- och pollinatörssamhällen med hjälp av avancerade modeller för förekomsten av olika arter
bedömning av prestanda för miljöbetalningskrav för att bevara biologisk mångfald på betesmarker.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för miljövetenskap uppfyller den som har:

avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom miljövetenskap tas under beaktande

Övriga krav:


MSc i miljövetenskap, geografi, ekologi, jordbruksvetenskap eller andra relevanta områden inom naturvetenskap
Mycket goda numeriska och beräkningsfärdigheter
Kunskap om och erfarenhet av att bearbeta stora datamängder och statistik
Demonstrerad förmåga till proaktivt, självständigt och välorganiserat arbete.
Körkort (bil)

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:


Praktisk erfarenhet av fjärranalystillämpningar inom växtekologi, naturvård eller närliggande områden
Erfarenhet av programmering med hjälp av R eller Python
God kunskap om och erfarenhet av maskininlärning
Praktisk erfarenhet av att genomföra växtinventeringar och -identifieringsarbete

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till