arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i modellering av skogens känslighet för klimatstress

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Europas skogar är värdefulla för virkesproduktion, bevarande av biologisk mångfald och begränsning av klimatförändringar, bland många andra nyttor.

De utsätts också för allt större påfrestningar på grund av det förändrade klimatet. Genom att identifiera hur sårbara olika skogar och delar av skogar är för klimatstress öppnas möjligheten att anpassa skogsbruket för att minska riskerna. Skogsekosystemmodeller gör det möjligt att undersöka hur skogar kan förväntas reagera på olika klimat- och skogsbruksscenarier. Att simulera effekterna av klimatstress, särskilt med avseende på risk för mortalitet, är dock en utmanande forskningsuppgift. I detta doktorandprojekt kommer du att utveckla och tillämpa skogsmodelleringstekniker för att förbättra vår förståelse av risker för torkstress i svenska skogar. Du kommer att arbeta med en toppmodern version av skogsekosystemmodellen LPJ-GUESS, och i nära samarbete med partners från skogsindustrin och Skogsstyrelsen. Projektet finansieras av det svenska forskningsrådet Formas.

Du kommer att bli en del av den mycket aktiva ekosystemmodelleringsgruppen vid Lunds universitet, inklusive ett betydande team som arbetar med skogsmodellering i och utanför Europa. Du kommer också att bli en del av forskningsplattformen BECC, ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, som består av över 250 forskare som arbetar med ämnen som rör biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden. Doktoranden kommer att utveckla och tillämpa den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS, i samarbete med andra forskare som arbetar med banbrytande modellutveckling för skogsekosystem. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta planering av forskningsstudier, modellutveckling, utveckling av experimentprotokoll, genomförande av simuleringar och analyser, samt att leda skrivandet av vetenskapliga artiklar baserade på resultaten. 

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för naturgeografi och ekosystemvetenskap uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav:


- Forskningsarbete av hög kvalitet (t.ex. Master- eller kandidatuppsats) som visar att du har stor potential som forskare.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Förmåga att utveckla datorkod, inklusive kompetens och erfarenhet av språk som Python, R, C++ och liknande.
Övriga meriter:

- Ämneskunskaper om skogsbruk, skogsekologi och skogens ekofysiologi.
- Kvaliteten på tidigare forskningsarbete.
- Ett genuint intresse för att använda forskning som underlag för praktiska tillämpningar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.  

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år av heltidsstudier. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev (högst 2 sidor) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Ladda inte upp hela avhandlingar eller publikationer.

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-09-01 el enl överenskommelse Visstidsanställning till