arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i museologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i museologi. Institutionen  tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ungefär 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna:https://www.umu.se/kultmed

Museologi är läran om museet som fenomen och musealisering som praktik. Här studeras museet som institution och rum samt minnesvård som ett bredare samhällsfenomen. Vidare studeras museet som en plats där lämningar av det förflutna samlas, organiseras och gestaltas, och som en arena för iscensättning, lärande, upplevelser och debatter kopplade till begreppet kulturarv. Kulturarv ska här förstås som bruket och formandet av det förflutna för att fylla syften i samtiden och (den önskade) framtiden. Detta vidgar museologins undersökningsområde utanför själva museirummet, till att omfatta kulturpolitiska och andra samtidsrelevanta frågor, till exempel om avkolonisering, ekokritik, identitetspolitik och turism.

Anställningen är en öppen doktorandtjänst för ett individuellt avhandlingsarbete i ämnet museologi.

Att vara doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Som doktorand formulerar du din forskningsplan och driver självständigt ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare. Du har fortlöpande handledning och avstämning med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Du kommer att vara en del av institutionens forskningsmiljö där du förväntas vara engagerad och bidra genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk, vetenskapliga sammankomster samt konferenser. Du förväntas även delta vid andra möten och sammankomster på institutionen så som ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar.

Grundläggande behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet

För att antas till forskarutbildning i museologi krävs att den sökande har minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i museologi eller närliggande ämne, som arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, kulturgeografi, eller motsvarande. För att tillgodogöra sig utbildningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska.

https://www.umu.se/contentassets/0e6dae1cad354d5da61f83d4b6c70efc/asp-museologi_2022.pdf

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2023-10-01/.

Övrig information 
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/, som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Hög närvaro i miljön är ett krav.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Henning, 090-786 78 11 eller peter.henning@umu.se. eller ämnesföreträdare Anna Källén, 090-786 92 54 eller anna.kallen@umu.se

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorand­utbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets: 
- syfte och problemområde
- tidigare forskning
- genomförande, dvs. metod, material och teori
- relevans
- tidsplan
 

Ansökan ska göras senast den 10 mars 2024 via e-rekryteringssystemet Varbi. 

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-02 Visstidsanställning till