arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi: Kartering av jordhälsa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2024-02-28.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning

Hälsosamma jordar är grunden för matproduktion, bärkraftiga ekosystem och funktionella biogeokemiska kretslopp. Ur ett globalt perspektiv är förluster av jordar och nedgång i både bördighet och kolinnehåll ett stort problem. Ett problem som också bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Europeiska unionen (EU) är starkt engagerad i att utveckla hållbara jordbruksmetoder för att förbättra markens bördighet i hela Europa. Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet är partner i EU-projektet AI4SoilHealth. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom  detta projekt.

Doktoranden kommer att arbeta med stora dataset från olika jordbruksområden inom Sverige och Europa för att analysera och kartera jordars egenskaper och kvalitet (jordhälsa). Projektet arbetar med data från flera olika datakällor, inklusive mätningar som görs direkt i fält (t.ex. spektroskopiska mätningar), laboratorieanalyser av insamlade jordprover (t.ex. näringsämnen) eller data från satellitbaserad fjärranalys (t.ex. spektrala egenskaper hos exponerad jord). Anställningen innefattar fältarbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom geovetenskaplig, bio-geovetenskaplig, geografisk eller annan relevant natur - eller teknikvetenskaplig inriktning. I denna utbildning bör ingå självständigt arbete om sammanlagt minst 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng på avancerad nivå. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för att analysera och kartera jordars egenskaper och kvalitet i jordbruksmark enligt beskrivningen ovan. Vidare bedöms förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Gustaf Hugelius tfn 08- 674 78 73, gustaf.hugelius@natgeo.su.se samt forskare Thomas Gumbricht, thomas.gumbricht@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Enligt doktorandstegen vid SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat