arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi och ekosystemvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil


En doktorandtjänst utlyses härmed i ämnet naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.

Forskningen inom naturgeografi och ekosystemvetenskap omfattar studier av landskapet och ekosystemen, deras resurser och förvandling genom både naturliga processer och mänsklig påverkan. Studier av klimatförändringar, klimatologi, är en betydande ämneskomponent, liksom processer som påverkar utbytet av massa och energi mellan ekosystem och atmosfär. Ekosystemvetenskap behandlar bland annat vegetationsdynamik, ekosystemprocesser och biogeokemi. Forskningen är starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. Tillämpningar och utveckling av fjärranalysbaserade metoder för observation av jorden samt analys av geografisk information är betydande ämneskomponenter. 

Arbetsuppgifter


Doktorandtjänsten finansieras via projektet "Motståndskraftiga ekosystem i Sverige; kan vi främja hållbarhet genom hyggesfritt skogsbruk och återvätning av våtmarker". Huvudsyftet med detta projekt är att förbättra vår förståelse för hur skogsskötsel och återställande av våtmarker påverkar ekosystemets motståndskraft mot extrema väderhändelser i Sverige. Under de senaste decennierna har vår planet bevittnat en ökning av extrema väderhändelser. För att effektivisera samhällets katastrofhantering och för att främja en hållbar utveckling är det avgörande att förstå ekosystemens motståndskraft för att stå emot och återhämta sig från dessa händelser. Projektet har tre mål: 1) att kartlägga ekosystemets motståndskraft mot extrema väderhändelser över hela Sverige med hjälp av fjärranalys. 2) att studera effekten av skogsbruk och restaurering av våtmarker på ekosystemets motståndskraft, och 3) att sprida projektresultat till intressenter över hela Sverige. Ny kunskap om klimatförändrings- och anpassningsstrategier för Sverige kommer att genereras. Resultaten av projektet kommer att bidra till policyrekommendationer för vägledning för hållbar markanvändning av boreala och tempererade ekosystem.

Doktoranden kommer att delta i ett team av forskare som har omfattande nationella såväl som internationella samarbeten. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå.
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid start förväntas den sökande ha en universitetsexamen (M. Sc. eller motsvarande) i naturvetenskap, helst inom naturgeografi eller ekosystemvetenskap eller liknande. Påvisad erfarenhet av vetenskapligt skrivande, såsom en masteruppsats, på engelska är av stor vikt. Vi söker en självständig och kreativ person som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Vi ställer höga krav på att denna person ska kunna arbeta målinriktat och självständigt med egna projekt såväl som med både svenska och utländska forskare i grupp och uppvisa god samarbetsförmåga. Vi söker en person som är engagerad och målinriktad och som med tydlighet kan ta ansvar för delar inom större forskningsprojekt, samt på ett självständigt sätt utföra sina arbetsuppgifter. Dokumenterad erfarenhet av ekosystemvetenskaper, fjärranalys, tidserieanalyser, samt studier av skogsbruk eller våtmarker är meriterande.

Bedömningsgrund


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Följande meriter är kvalificerande:


Erfarenhet av satellitbaserad fjärranalys
Erfarenhet av tidserieanalys
Erfarenhet av ekosystemvetenskaper
God förmåga att hantera stora datamängder
Kunskaper inom skogs-och våtmarksekologi
Kunskaper inom skogsbruk och restaurering av våtmarker
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, kontaktuppgifter till minst två referenser, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Vi ser fram emot din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-08-01 eller enl överenskommelse Visstidsanställning till