arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i offentlig rätt

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter 

Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå inom juridik med inriktning mot operativ juridik.

Författandet av en doktorsavhandling i juridik med inriktning mot operativ juridik motsvarande 165 hp är den mest centrala uppgiften, men i tjänsten ingår även att läsa kurser motsvarande 75 hp. Institutionstjänstgöring avseende undervisning och administrativt arbete om normalt 20 procent av arbetstiden ingår även inom ramen för anställningen. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt har den som:

1) inom Sverige avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

- gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium kan intyg om behörighet eller motsvarande komma att krävas in (såsom TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL). 

Bedömningsgrunder


Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas är:

- vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier,
- vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och
- övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Ansökan 

Ansökan görs via Försvarshögskolans hemsida. Ansökan ska innehålla:

- Kopior av samtliga examensbevis och betygsutdrag som din behörighet grundas på. Examensbevis och betygsutdrag ska bekräfta att du uppfyller grundläggande och särskild behörighet för doktorandtjänsterna. Om du har en internationell examen, ange innehåll och nivå tillsammans med betyg och den betygsskala (med förklaringar) som tillämpats.
- Ett CV (max två sidor).
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner. (Yttrande från en potentiell handledare gällande projektet ska inte lämnas in, utan inhämtas av Försvarshögskolan/Uppsala universitet för prioriterade ansökningar).
- En kopia av examensarbete på avancerad nivå och eventuella andra akademiska publikationer som du vill åberopa (max tre texter).
- En preliminär forskningsplan (10 A4-sidor).
- Beskrivning av hur du passar in i forskningsmiljön. I brevet ska den sökande förklara hur forskningsplanen relaterar till och är relevant för området krisberedskap och totalförsvar (max 400 ord exklusive eventuella referenser).
- Annan dokumentation till stöd för ansökan, t.ex. arbetslivserfarenhet som är relevant för forskningsområdet inom operativ juridik och folkrätt.
- Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.
- I förekommande fall ska en bekräftelse på extern finansiering av doktorandstudier från extern finansiär bifogas. Det ska innefatta en garanti för finansiering av hela utbildningen och att den sökande kan ägna den nödvändiga tiden till studierna under tiden som avses.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Klicka in och sök jobbet” på annonssidan.

Märk din ansökan med Ö 731/2023. Välkommen med din ansökan senast 2024-03-01!

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. 

Beslut om anställning fattas av FHS och beslut om antagning till forskarutbildning fattas av forskningsutskottet vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Antagning till forskarutbildningen förutsätter full finansiering av hela studietiden. Antagningen sker i enlighet med Juridiska fakultetens antagnings- och handläggningsordning.

Anställningen som doktorand avser arbete på heltid (100%). Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Anställningen är placerad vid Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt, Institutionen för Statsvetenskap och juridik i Stockholm. Doktorander erhåller lön enligt Försvarshögskolans doktorandstege, i dagsläget 27 700 kr/månad i ingångslön. Därutöver förfogar varje doktorand över 30 000 kr per år för resor, litteratur och andra relevanta utgifter.

För ytterligare information kontakta:


- Professor Jann Kleffner, professor i operativ juridik och folkrätt, Centrum för operativ juridik och folkrätt mailto:jann.kleffner@fhs.se
- Universitetslektor Marika Ericson, chef Centrum för operativ juridik och folkrätt mailto:marika.ericson@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till mailto:saco@fhs.se, https://fhs.varbi.com/center/tool/position/683407/edit/tab:2/OFR/O@fhs.se och https://fhs.varbi.com/center/tool/position/683407/edit/tab:2/OFR/S@fhs.se.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 eller efter överenskommelse Visstidsanställning till