arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogiskt arbete med fokus religionsdidaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 augusti

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier söker i samarbete med forskningscentret CSD och religionsvetenskap vid KAU en doktorand i pedagogiskt arbete.

Inriktning är mot religionsdidaktik. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogiskt arbete. Hit hör elevers och lärares arbete och barns och ungas socialisation och lärande i och utanför skolan och andra utbildningsinstitutioner. Via institutionens webbsida kan du läsa mer om vår forskning https://www.kau.se/pedagogiskt-arbete.

Den religionsvetenskapliga forskningen vid KAU har en stark betoning på samtida levd religion, samhällsrelevans och fältstudier och studerar religion lokalt, nationellt och internationellt med särskilt fokus på Indien. Du kan läsa mer https://www.kau.se/religionsvetenskap/internationellt/indien. Forskning vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) utmärks av att den har ett ämnesdidaktiskt fokus meden nära koppling mellan teori och praktik samt av att forskningen ofta sker i nära samverkan med skolverksamhet och lärarutbildning. Du kan läsa mer om CSD:s verksamhet https://www.kau.se/centrum-de-samhallsvetenskapliga-amnenas-didaktik-csd.

Religionsdidaktik studerar hur religion lärs ut och studeras i olika sammanhang, och behöver grunda sig i ämnesdidaktisk teori och metod liksom i gedigen kunskap om religion och det metodologiska och teoretiska studiet av religion. Den aktuella anställningen ska fokusera på religionsdidaktisk forskning med relevans för skolans religionsundervisning. Forskningsplanen som ansökan ska inkludera bör relatera till CSD:s strategiska plan (https://www.kau.se/files/2022-03/CSD Forskningsprogram 2022-2024.pdf) för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och kunskapsbasen för skolans religionsdidaktik.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Den aktuella anställningen är lokalmässigt placerad på CSD och Institutionen för kultur och samhällsvetenskap. Efter överenskommelse kan det bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen, inom eller utom landet. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken. Om du saknar lärarexamen ska du ange i ansökan vad du åberopar som motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

Sökande bedöms utifrån studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos examensarbeten och andra publiceringar, forskningsplan, språkfärdighet samt avsikten att närvara och delta i forskningsmiljön. Särskilt stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt. Forskningsplanen på ca 1000-2500 ord ska beskriva det tänkta avhandlingsprojektet och dess forskningsområde, teori och metod, och hur det anknyter till ovan angivna forskningsinriktning.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang  och aktivt deltagande i forskningsmiljön, samt ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot religionsvetenskapliga och/eller religionshistoriska studier.

Arbetet som doktorand i pedagogiskt arbete innebär även en aktiv medverkan forsknings- och seminariemiljöer. Då forskningen anknyter till svensk eller nordisk religionsundervisning är det av särskild vikt att du har mycket goda kunskaper i svenska eller ett nordiskt språk. Du skall vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.  Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Lön

Enligt doktorandavtalet

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till