arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i protein engineering och evolution

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsen


Forskningen vid avdelningen för biokemi och strukturbiologi syftar till att förstå grundläggande livsprocesser på molekylär nivå med hjälp av experimentella och beräkningsmässiga tillvägagångssätt, främst med inriktning på studier av proteiners funktion och struktur.

Avdelningen för biokemi och strukturbiologi är en del av Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Institutionen för kemi. CMPS erbjuder en kreativ och stark forskningsmiljö med utmärkt infrastruktur och flera framgångsrika grupper som attraherat prestigefyllda anslag från European Research Council och Wallenbergstiftelsen (se https://www.cmps.lu.se för mer information).

Den nuvarande tjänsten är placerad i Prof. Ingemar Andrés forskargrupp. Gruppen har både experimentella och beräkningstekniska forskningsprojekt samt projekt som blandar dessa områden. Experimentellt utvecklar gruppen metoder för karakterisering av proteiner med high-througphut, metoder för att förbättra biofysiska egenskaper hos nativa och designade proteiner, och strukturell karakterisering av designade proteiner. Gruppen designar också proteinstrukturer med hjälp av beräkningsmässig proteindesign och artificiell intelligensmetodik.

Ämnesbeskrivning


Projektet syftar till att bättre förstå de evolutionära krafter som formar proteiners sekvenslandskap. Med hjälp av high-throughputmätningar av proteinstabilitet kommer effekterna av mutationer i olika i evolutionärt relaterade proteiner att utvärderas för att förstå hur naturliga proteiner har evolverats och sambandet mellan proteinsekvens och tredimensionell struktur. Du kommer att lära dig hur du använder sofistikerade experimentella metoder som labbautomation, generering av DNA-sekvensbibliotek och fluorescensaktiverad cellsortering. Projektet kommer också att involvera viss bioinformatisk analys av experimentella data och naturliga protein- och DNA-sekvenser.

Arbetsuppgifter


Arbetet omfattar generering av DNA-mutantbibliotek, rekombinant proteinuttryck, labautomation, analys av celler med fluorescensaktiverad cellsortering, förberedelse av DNA för Next Generation Sequencing, analys av sekvenseringsresultat med hjälp av bioinformatiska verktyg, proteinrening och biofysisk karakterisering av proteiner.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet


Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Prefekt kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav


- Masterutbildning inom biokemi, bioteknik, ingenjörsbiologi, biologi eller jämförbara studier med en betydande del av studier ägnade åt molekylära ämnen.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Examensarbete med experimentellt molekylärt arbete med protein eller DNA.
- Praktisk erfarenhet av molekylärbiologi och biofysisk karakterisering av proteiner.
- Tidigare erfarenhet av dataanalys med pythonprogrammering.
- Intresse av att arbeta i en multidisciplinär forskningsmiljö och samarbeta med beräkningspersoner inom forskargruppen. Intresse att lära sig vissa teoretiska koncept i proteinevolution.
- Intresse att utveckla tillvägagångssätt för att automatisera labprotokoll för high-throupgput proteinkaraktärisering.

För mer information se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:659875/ 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till