arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i slöjd, bild eller musik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå universitet bedriver utbildning i skolämnena bild, slöjd och musik samt forskarutbildning och forskning inom området pedagogiskt arbete.

Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen utgör en kreativ miljö som möjliggör möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet inom de estetiska ämnena. Här finns 45 anställda varav i nuläget 5 doktorander. 

Pedagogiskt arbete är ett praktiknära forskarutbildningsämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet. Vid institutionen bedrivs forskning inom de estetiska skolämnena bild, slöjd och musik, med inriktning mot digitalisering, akademisering, hållbar utveckling, policy, genus m.m. Andra forskningsområden vid institutionen är Kulturskolan och samverkan mellan skolhuvudman och lärarutbildning. Vi välkomnar både ansökningar som knyter an till något av våra områden och/eller ansökningar baserade på helt egna forskningsidéer. Läs mer om vår forskning, forskarutbildning och andra doktorandprojekt här: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/forskning/

Att vara doktorand vid institutionen för estetiska ämnen 
Som doktorand hos oss formulerar du din egen forskningsplan och driver ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare som bidrar med kunskap om teori, metod, och vetenskapligt hantverk i bred bemärkelse. Handledning och avstämning sker fortlöpande med såväl handledare som forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Doktorander utgör en central del av forskningsmiljön och förväntas vara engagerade genom deltagande i t ex seminarier, forskarnätverk och vetenskapliga konferenser. Du deltar även i den övriga verksamheten vid institutionen, såsom arbetsplatsträffar och personaldagar, samt är en närvarande kollega till institutionens övriga doktorander och medarbetare. 

Kvalifikationer 
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete i de estetiska ämnena, krävs att den sökande har en lärarexamen med inriktning mot något av ämnena bild, slöjd eller musik alternativt motsvarande examen, samt minst två års arbetslivserfarenhet i läraryrket. 

Datainsamling kommer att ske på svenska varvid svenska nivå C1-C2 är ett krav. 

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig på forskningsplan kvalitet och relevans för examensämnet samt på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten. Hänsyn tas även till anställningsintervju, referenstagning och annan möjlig prövning av huvudkandidater. 

Lärarexamen skall vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av institutionens och ämnets forskningsmiljö. 

Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen: https://www.umu.se/contentassets/0e6dae1cad354d5da61f83d4b6c70efc/asp-pedagogiskt-arbete_23121894.pdf

Vi söker en doktorand som kommer att vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och en del av vår dagliga verksamhet. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras i universitets e-rekryteringssystem Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb och ska vara inkommen senast 2024-08-13.

En fullständig ansökan ska innehålla: 

1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen (max 2 sidor) 

2. Forskningsplan som ej överstiger 30 000 tecken inklusive blanksteg, innehållande beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande som omfattar metod, material och teori, relevans och tidsplan. 

3. CV/meritförteckning

4. Examensbevis samt utdrag ur Ladok (el motsvarande) på avklarade poäng som styrker grundläggande och särskild behörighet 

5. Examensarbete, uppsatser och eventuella övriga publikationer med relevans för huvudområdet 

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställning

7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas. 

Övrig information

Mer information om Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen lämnas av:
Stina Wikberg, prefekt, telefon 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se 
Anna Widén, biträdande prefekt, telefon 090-786 60 33, anna.widen@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av:
Per-Åke Rosvall, professor, telefon 090-786 56 00, per-ake.rosvall@umu.se
Åsa Jeansson, forskarutbildningsansvarig vid Institutionen för estetiska ämnen, telefon 090-786 64 94, asa.jeansson@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-09-02 Visstidsanställning till