arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i teknik och samhälle med fokus på cirkulära fastigheter

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på Institutionen för teknik och samhälle, som har ca 80 anställda fördelat på lärare, doktorander och administratörer.

Du blir antagen till forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle. Det är ett nytt ämne som täcker multi- och tvärdisciplinära studier av teknikens roll, samspel och betydelse i samhällets olika sektorer. 

Forskargruppen CIrcular Real Estate (CIRRE) är inriktad på cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen. Vi är särskilt intresserade av olika sätt att optimera användningen av det befintliga byggnadsbeståndet genom cirkulära lösningar som delning av ytor, lokalanpassningar, ombyggnation och transformation. Vår forskning är tvärvetenskaplig och vi föredrar blandade metoder, så som kvalitativ analys och livscykelanalys. Läs mer om vårt arbete på https://www.tos.lth.se/forskning/circular-real-estate/.

Doktorandtjänsten är också kopplad till LTH:s profilområde Cirkulär byggindustri, som tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder. Du kan läsa mer https://www.lth.se/forskning/profilomraaden/cirkulaer-byggindustri/.

Som doktorand kommer du att arbeta med forskningsprojektet Adapting to Creative and Collaborative Use in Rural Areas for CircularitY (ACCURACY), som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. ACCURACY kommer genom tvärvetenskaplig forskning och fallstudier i Sverige att fastställa hur man kan utveckla och implementera nya koncept för att optimera användningen av befintliga lediga lokaler på landsbygden. Kontorshotell och coworking-hubbar, men också andra typer av kreativ och kollektiv användning kommer att utforskas i projektet. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

- 30 hp på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, för att kunna genomföra fallstudier i Sverige.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder och att samla in data genom t.ex. workshoppar, intervjuer eller fokusgrupper.
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kvantitativa och blandade metoder (t.ex. livscykelanalys och social livscykelanalys).
- Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet från fastighets- och byggbranschen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Start januari 2025.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (t.ex. kandidatuppsats, masteruppsats, kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti!

Vi planerar att hålla intervjuer i september.

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: januari 2025 Visstidsanställning till