arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap, levnadsvanor intellektuell funktionsnedsättning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  28 augusti

Om jobbet

Nu söker vi en doktorand i vårdvetenskap till projektet ” Tillgång till personcentrerade samtal om levnadsvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning- ACCESS projektet”.

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till samtal om levnadsvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) genom att anpassa och utvärdera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. 

Övergången till nära vård, som pågår i Sverige, innebär skifte till en mer personcentrerad och hälsofrämjande approach. Projektet kommer att bidra med kunskap och verktyg för att inkludera en grupp med betydande behov som har begränsad tillgång till hälsofrämjande insatser. Projektet kommer dessutom visa på hur digitalisering kan användas som hjälpmedel och bli överförbart till andra grupper. Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt och inkluderar forskare från omvårdnad, folkhälsa, pedagogik, datavetenskap och habilitering. Mer information om projektet Högskolan Kristianstads forskningsportal (hkr.se)

Läs gärna mer om de digitala hälsoenkäterna https://www.hkr.se/nyheter/2023/unikt-samarbete-gor-halsoenkaterna-mer-begripliga/

Du blir en del av Fakulteten för hälsovetenskap. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning

Arbetsuppgifter


Som doktorand deltar du i forskningsprojektets övergripande aktiviteter och arbetar självständigt med ditt avhandlingsarbete, som inkluderar både obligatoriska och valbara kurser. Dina arbetsuppgifter innefattar genomförande och samordning av datainsamling, vilket omfattar en litteraturstudie, individuella intervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning, en Group Concept Mapping (GCM) studie samt en enkätstudie. Du kommer att analysera både kvalitativa och kvantitativa data, och presentera forskningsresultaten muntligt och skriftligt. Under projektets gång kommer du att ha nära kontakt med samverkande verksamheter, inklusive kommuner, privata vårdgivare och intresseorganisationer samt en referensgrupp bestående av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad. Du blir även antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges vid Högskolan Kristianstad, men kurser som ges av andra lärosäten kan även bli aktuella.

Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer


Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Du har datorvana och kommunicerar bra både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, levnadsvanor eller informatik.

I rollen som doktorand är det viktigt med god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är pedagogisk, strukturerad samt självgående och tar ansvar för din uppgift. Rollen som doktorand kräver att du har problemlösande, numerisk och språklig analysförmåga.

Övrigt


Tillträde är 2025-02-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Ansökan


Ansökan ska innehålla:

CV/Meritförteckning
En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2024-08-28.

Har du frågor om projektet kontakta gärna projektledare och biträdande professor i omvårdnad Lina Behm på 044-250 39 96 eller lina.behm@hkr.se.

Om forskarutbildningen: studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande och professor i omvårdnad Anna-Karin Edberg på  044-250 39 75, anna-karin.edberg@hkr.se fr o m 22 juli.

Om anställningen: avdelningschef Anne-Marie Karlsson på 044-250 36 28 fr o m 12 aug.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Se även ytterligare två doktorandtjänster i vårdvetenskap www.hkr.se/jobb.

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2025-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till