arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst - akvatisk mikrobiell ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har runt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Hur påverkas mikrobiella samhällen i kraftverksdammar av fiskodling?
Forskarutbildningsämne: Biologi med specialisering inom ekologi
Beskrivning:
Utbyggnaden av vattenkraft i Sverige har medfört nya utmaningar för dessa reglerade inlandsvatten. Upprepad och oregelbunden uttorkning av stränderna i vattenkraftsdammar resulterar i förlust av strandvegetation och förlust av näringsämnen från systemet vilket så småningom leder till en kraftig minskning av biologiska mångfald och ekosystemets produktivitet. Fiskodling skulle kunna lindra detta problem genom att återföra näringsämnen till kraftverksdammarna i form av naturligt gödsel från den odlade fisken. Det är dock relativt okänt hur akvakultur påverkar kraftverksdammens näringsväv och vattnets kemiska status. I detta projekt kommer vi att studera hur mikrobiella näringsvävar i vattenmassa och sediment påverkas av vattenbruk i vattenkraftsdammar. Forskningen kommer att innefatta kvantitativ flödescytometri, mikroskopi, samt DNA baserad analys av mikrobiella samhällens artsammansättning och dynamik, samt kopplingen av sådan biologisk information till vattenkemiska variabler och biogeokemiska processer med målet att karaktärisera ekosystemets biogeokemiska status kopplat till näringstillförsel och minskad oligotrofiering.  

Dina arbetsuppgifter innefattar fältarbete, provtagning av vatten, sediment och fiskars tarmflora, laboratorieanalyser samt bioinformatisk hantering av stora datamängder. Forskarutbildningen kommer även att omfatta användandet av en rad mikrobiologiska och biogeokemiska metoder. Du förväntas utföra experiment, dataanalys och tolkning, sammanställning av forskningsresultat i artiklar samt bidra till metodutveckling och dokumentation.

Kvalifikationer:

Vid doktorandstudiernas påbörjan måste sökande inneha en mastersexamen (eller motsvarande) inom akvakultur, mikrobiell ekologi eller närliggande ämnesområde. Vidare krävs god förmågan att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.

Följande meriter kommer att beaktas vid urval:

 • Laborativ erfarenhet inom akvatisk mikrobiologi och molekylär mikrobiell ekologi
 • Praktisk erfarenhet av att studera vattenbrukssystem och/eller inlandsvatten
 • Färdigheter i vetenskaplig programmering (UNIX, R/Python etc ) samt bioinformatisk dataanalys
 • Självständig problemlösning, statistisk skicklighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga
Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

December 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-09-29.

Till ansökan bifogas följande:

 • Ett följebrev som sammanfattar sökandens vetenskapliga bakgrund samt hur forskningsprojektet och doktoranderfarenheten kopplar till den sökandes karriärplan.
 • Ett CV med utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsprofil och andra meriter.
 • Kontaktinformation för två personliga referenser (namn, relation till kandidat, e-post och telefonnummer). Inga referensbrev behöver bifogas ansökan.
 • Examensarbete och publikationslista (rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskap, etc).Observera att alla dokument ska tillhandahållas på engelska.
Observera att alla dokument ska tillhandahållas på engelska. Intervjuer kommer att vara en viktig del av anställningsprocessen

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat