arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i skogspatologi och skötsel

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Föryngring av ask och restaurering av lövskogar efter angrepp av askskottssjukan
Innehållsbeskrivning:
Under de senaste årtiondena har de svenska skogarna hotats av nya skadegörare och ask är ett av flera av de ädla lövträden som drabbats hårt av svampskador. Asksskottsjukan som drabbat askarna är ett hot mot trädslagets överlevnad i princip i hela Europa men drabbar hårdast i det nordliga utbredningsområdet. En viktig komponent i att motverka artförlust blir att förstå samverkan mellan trädets motståndskraft, klimatförändring och betesskador. Ask kan producera ett högkvalitativt timmer och har samtidigt stor ekologisk och kulturell betydelse såväl i naturmiljöer som i urbana. Forskningsprogrammet ”Rädda asken”, initierat av SLU och Skogforsk, syftar till att utveckla en askpopulation med högre resistens för framtiden och därmed behålla trädslaget.

Doktorandprojektet fokuserar på föryngring av ask och restaurering av ask-ädellövskogsmiljöer. Projektet ska generera ny kunskap om askens föryngringsstatus ute i skogsmiljöer som har en kronisk påverkan av askskottsjukan samt i nya planteringar med växtförökning av utvalda fenotyper som visat på hög tolerans mot den invasiva patogenen. Projektet syftar också till att etablera strategier för markägare och ge underlag till att återskapa ädellövskogar i områden där svampen orsakat stora avgångar.

Doktoranden kommer ingå i forskargrupperna med fokus på skogspatologi och skogsskötsel. Skogspatologigruppen vid SLU i Alnarp studerar biologi, ekologi och epidemologi av endemiska och exontiska invasiva skogspatogener. Vårt arbete kretsar kring sjukdomskontroll och prevention samt interaktioner mellan träd och svampar och svampliknande organismer, inklusive värdsymbioser och trädets försvarsmekanismer. Vi utför molekylärdiagnostik och värd-kemiska analyser för att bättre förstå biologin bakom infektion och försvar.

Forskargruppen i skogsskötsel studerar föryngring och skötsel av ädla lövträd i den tempererade och sydboreala zonen. Nya och gamla försök är fundamentala för att förklara hur skötsel orsakar föryngringsresultat, tillväxt och beståndsutveckling. Doktoranden kommer också att ha utmärkta tillfällen att arbeta med internationella kollegor.

Kvalifikationer:

Den sökande bör, vid tiden för att bli antagen till doktorandstudier, ha erhållit en M.Sc examen i skogshushållning, skogspatologi eller liknande skogliga vetenskaper. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av inventering och inmätning av skog eller föryngringar, förmåga att arbeta självständigt i fält, färdigheter i GIS och R, samt god skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.

Körkort är nödvändigt för tjänsten. Bilagt till ansökan ska vara: 1) curriculum vitae, 2) kopia av betyg och examensbevis, översatta till engelska eller svenska, 3) länk till eller kopia av examensarbete, 4) två namngivna referenser med mailadresser, samt 5) en motivering eller reflektion, på max 1 A4-sida, skriven på svenska eller engelska. Motiveringen ska innehålla den sökandes personliga syn och intresse för doktorandämnet och generellt för skogsskötsel av ädellöv och/eller skogspatologi.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

15 oktober 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-10-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat