arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i musikterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 oktober

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som Lektor i Musikterapi till Akademin för Musik, pedagogik och samhälle. Tillträde: 2024-08-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare och omfattar 50 %.

Beskrivning av ämnesområdet

KMH är ett konstnärligt lärosäte som utbildar inom ämnesområdet musik. Musik som ämne är stort och vilar konstnärlig grund såväl som på vetenskaplig grund. Vid KMH är musikterapi en inriktning inom ämnesområdet musikpedagogik där forskning och utbildning ingår som vilar på vetenskaplig grund. KMH har examensrätt för kandidat- och magisterutbildning i musikpedagogik med inriktning musikterapi. Förutom detta utbildningsprogram erbjuder även förnärvarande KMH fristående kurser i musik, hälsa och välbefinnande samt musik och medicin. Med musik i fokus studeras och utforskas på ett mångsidigt sätt musikterapins möjligheter till att främja människans hälsa och välbefinnande. Den blivande högskolelektorn kommer att ingå i ett arbetslag av adjunkter, lektorer och professorer och aktivt vara med i utveckling av utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i musikterapi och musikpedagogik och därtill knutna administrativa uppgifter. I KMH:s arbetstidsavtal ingår även en del tid som möjliggör egen forskning. Undervisning sker företrädesvis på svenska, men även engelska kan förekomma. I arbetet ingår samverkan inom KMH såväl som med det omgivande samhället i form av information om KMH: s utbildningar, forskning och utvecklingsarbeten.

Den blivande lektorn förväntas att ha ett övergripande ansvar för kandidatprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi, i samråd med professor och kollegor. Dessutom ingår ansvar i att leda programrådet för kandidatutbildningen i musikterapi.

Aktivt deltagande i KMH:s rektorskollegium och deltagande i Akademin för musik, pedagogik och samhälles inre arbete ingår i arbetsuppgifterna, i förekommande fall även utvecklingsarbeten, antagningsprov, högre seminarier, projekt och examinationer. Deltagande sker i överenskommelse med Akademichef där hänsyn till anställningens storlek beaktas.

 

Behörighetskrav och övriga krav

Behörig att anställas som lektor på vetenskaplig grund är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (jfr. 4 kap. 4 § högskoleförordningen).

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att behörigheten avseende den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet.

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs att den sökande har:
 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet musikpedagogik med inriktning musikterapi eller närliggande områden.
 • Förmåga att undervisa på svenska (eller norska/danska) samt engelska är ett krav
Meriterande är om den sökande har genomgått KMH:s handledarutbildning för musikterapeuter (30 hp) eller motsvarande samt genomgått högskolepedagogisk kurs 10 veckor eller motsvarande 15 hp.

Vid KMH gäller att samtliga lärare som tillsvidareanställs ska ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning om 10 veckor eller motsvarande 15 hp inom två år efter anställningstillfället. Prövning kan ske om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. (jfr. 4 kap 3 § högskoleförordningen)

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

OBS: läs fullständig annons påwww.kmh.se

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolornas verksamhet jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl.a. för att få en jämn könsfördelning.

 

Vad gäller denna anställning är män inom kategorin lektorer i musikterapi vid akademin för musik, pedagogik och samhälle underrepresenterade.

OBS: läs fullständig annons på www.kmh.se

Ytterligare information

Kontakta akademichefen vid Akademin för Per-Henrik Holgerson, per-henrik.holgersson@kmh.se

Facklig information: Karl Asp (SACO-S) karl.asp@kmh.se, Marcus Lindh (ST) marcus.lindh@kmh.se   

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 12 dec 2023. Märk din ansökan med dnr 23/633.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee.

Bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Sökande kan komma att kallas till undervisningsprov och/eller intervju.

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- 50%