arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor skogsbrukets digitalisering inr skoglig fjärranalys & planering

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Forskningsprogrammet FRAS II (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), drivs gemensamt av Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. FRAS II startar under hösten 2023 och omfattar tre doktorander och tre postdoktorer, alla med handledare/mentorer från respektive organisation.

Anställningen av postdoktorn på Institutionen för skog och träteknik kommer att knytas till The Bridge 2.0, en gemensam samverkansarena för tvärvetenskaplig kunskapsutveckling med fokus på skogsbruk, innovation och hållbar konkurrenskraft samt kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Skogsbrukets digitalisering
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Skogsbruksplaner har sedan länge använts som ett verktyg för enskilda skogsägare för att få en översikt av skogen och planera skogsskötselåtgärder. Skogsbruksplanen har traditionellt sett producerats med flygbilder med efterföljande fältkontroll. I samband med den första nationella laserskanningen kom även skogliga skattningar från laserdata (framför allt Skogliga grunddata) att delvis användas i stället för fältbesök, vilket rationaliserat produktionen av skogsbruksplaner. Skogsägaren har även kunnat ta del av sin skogsbruksplan digitalt via webben för att notera vindfällen, insektsskador eller andra upptäckter i sin skog. Idag uppdateras skogsbruksplanen i samband med att en ny plan beställs. Detta sker i normalfallet vart 10:e år, vilket är nödvändigt utifrån dagens certifieringskrav. Nyligen genomförda studier pekar på behovet av att nyttja skogsbruksplanen även som en yta för kommunikation mellan den skogliga aktören och skogsägaren. Önskemål finns om en mer interaktiv skogsbruksplan där flera skötselalternativ för respektive område eller bestånd presenteras. Ett annat viktigt behov handlar om effektiv ajourhållning av skogstillståndet, även efter utförda åtgärder. De finns även önskemål om att kunna se hur skogen utvecklas på längre sikt. Ökade möjligheter finns idag att automatiskt och löpande ajourhålla innehållet i skogsbruksplanen genom att mäta den faktiska tillväxten med tidsserier av fjärranalys- och skördardata.

Postdoktorprojektet syftar till att på ett vetenskapligt sätt ta fram ny kunskap i syfte att utveckla nästa generations digitala och dynamiska skogsbruksplaner. Som inledande arbete i projektet ingår att kartlägga privata skogsägares egna uppfattningar om behov av förbättrat beslutsstöd i sina skogsbruksplaner. Med detta som utgångspunkt kan frågeställningar besvaras såsom hur det nya informationsbehovet i framtidens skogsbruksplaner kan tillgodoses. En viktig del av projektet är att studera hur dagens statiska planer kan utvecklas till digitala och dynamiska skogsbruksplaner.

I anställningen ingår även ansvar för forskningskommunikation, vilket innebär att delta i nationella och internationella möten. Att publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar är centrala delar av arbetet.

Postdoktorn förväntas aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt, samt utveckla nya projektidéer och söka projektmedel. En viss del undervisning och handledning på grund-, avancerad och/eller forskarutbildningsnivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Utöver mentorsgruppen kommer postdoktorn att samarbeta med nationella och internationella experter inom området. Exempelvis erbjuds möjlighet att samarbeta med forskare i Horizon 2020-projektet ForestMap, vilket syftar till att ta fram nästa generations skogskartor med AI. Eftersom studierna kan generera stora mängder data kommer postdoktorn även att söka samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i skogsvetenskap, skogshushållning, biologi, teknologi eller i ett för skoglig fjärranalys och planering relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Eftersom anställning som postdoktor är karriärutvecklande söker vi i första hand kandidater som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad vetenskaplig skicklighet inom området som tidigare nämnts. För tjänsten krävs också bevisad kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, liksom god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Körkort är ett krav för tjänsten.

Kontaktpersoner:

Professor Johan Fransson, 0470-76 70 42, johan.fransson@lnu.se
Prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För fullständig annonstext med information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7559&rmlang=SE  Sista dag för ansökan är 17 oktober 2023. Obs! Använd länken och ej "Ansök här-knappen" som också visas på sidan.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat