arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i ledarskap och ledning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Arbetsuppgifterna omfattar att leda och bedriva forskning inom ämnet och undervisning på svenska och engelska på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning, samt handledning av doktorander och studenter inom institutionens olika utbildningar.

Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

I arbetet ingår även att söka och erhålla extern forskningsfinansiering. 

Anställningen syftar till att genom egen forskning och undervisning på alla nivåer leda utvecklingen av ämnet ledarskap och ledning tillsammans med övriga ämnesprofessorer, forskare och lärare. Som professor bidrar du till forskningens finansiering genom att söka och erhålla externa forskningsmedel. 

I arbetsuppgifterna ingår mer specifikt att leda, planera och bedriva forskning inom ämnet, att ha kursansvar och att undervisa på svenska och engelska på alla nivåer inklusive forskarutbildning, samt att handleda doktorander och studenter inom institutionens olika utbildningar. 

Behörighet


För behörighet till anställning som professor vid Försvarshögskolan krävs avlagd doktorsexamen, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Därutöver är ett behörighetskrav för att anställas som professor att den sökande har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilken i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den sökande ska även ha visat ledningsskicklighet, samverkansskicklighet samt administrativ skicklighet. 

För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Bedömningsgrunder 

Prövning av den pedagogiska skickligheten ägnas lika omsorg som prövning av den vetenskapliga, därefter bedöms övriga skickligheter. 

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom:

självständiga forskningsinsatser inom ämnesområdet som i ett nationellt och internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet och som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Den sökandes bidrag ska bedömas utifrån både kvalitet och kvantitet.
erkänd kompetens inom området som visats genom uppdrag som talare vid konferenser, uppdrag som sakkunnig och granskare i relevanta tidskrifter.
förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt leda större forskningsprojekt både inom och utanför det egna lärosätet.
förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsbidrag. 
handledning  av forskarstuderande fram till doktorsexamen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet ska ha visats genom:

utbildning- och undervisningsinsatser som håller hög kvalitet och i betydande grad överstiger vad som krävs för anställning som lektor. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.
erfarenhet av handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning 
djup kännedom om pedagogisk utveckling, pedagogiska metoder och relevanta former för examination och utvärdering. 
förmåga att forskningsanknyta undervisningen 
förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället 

Ledningsskicklighet ska ha visats genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut och ta ansvar. Ledningsskicklighet ska därutöver ha visats genom förmåga att:

förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt utveckla ämnet och producera forskning och utbildning av hög kvalitet samt ta ansvar för att hålla givna ekonomiska ramar, 
förmåga att leda akademiska förtroendeuppdrag, 
förmåga att samordna grupper såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet samt förmåga att hantera konflikter.

Samverkansskicklighet avser i detta sammanhang den skicklighet som en person visar i sitt arbete i skärningspunkten mellan forskning, utbildning och det omgivande samhället. I prövning ska meriter från samverkan med det samhälle som högskolan är en del av, samt nyttiggörande av forskning och utbildning, värderas.

Samverkansskicklighet ska därutöver ha visats genom 

att leda/delta i aktiviteter som syftar till kunskapsutbyte eller samarbete runt en gemensam fråga med aktörer utanför akademin. 
förmågan att bygga goda relationer och förståelse för andra parters förutsättningar och drivkrafter.

Administrativ skicklighet ska ha visats genom förmåga att 

att följa processer och regelverk, och att hantera administrativa system för arbetets genomförande. 
förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt 
förmåga att ange och hålla tidsramar.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas. 

Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Ansökan 

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 130/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast datum.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning