arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i oceanografi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

SMHI är en svensk expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Det medför ett globalt perspektiv där högkvalitativ tillämpad forskning och utveckling bidrar till att möta samhällets utmaningar. SMHIs forskning och utveckling sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov.

SMHI har möjlighet att inrätta en professur inom varje ämnesområde och har idag professurer inom klimatologi och hydrologi. Nu söker vi en kandidat till den nyinrättade professuren i oceanografi.

Professuren i oceanografi ska stärka SMHIs förmåga att utföra tillämpad forskning som bidrar till att förse samhället med relevant kunskap, information och tjänster. SMHIs professor i oceanografi kommer att ha en viktig strategisk roll i den vetenskapliga ledningen inom ämnet, bland annat genom arbete inom SMHIs ämnesstrategigrupper, genom strategiska samarbeten där SMHI har en roll som partner eller koordinator samt i nationella och internationella nätverk. SMHIs professorer har också en viktig uppgift i att företräda ämnesområdet samt kommunicera vetenskap och forskningsresultat i samhället och internt på SMHI.

Ämnesbeskrivning


SMHIs oceanografiska forskning arbetar i nära dialog med interna och externa användare. Det övergripande målet är att bidra till ett hav i balans och att stötta nationella mål och planer för havet. Detta för att verka mot ett säkert och hållbart samhälle i enighet med målen i Agenda 2030. 

SMHI bedriver forskning inom flera olika områden inom oceanografi. Stort fokus finns på klimatförändringar i havet och dess effekter, samt aspekter i den marina miljön som är viktiga att beakta vid marin planering, marint områdesskydd och marin klimatanpassning. Forskningen bidrar till förståelse för hur människan kan ha ett hållbart samspel med havet samt hur hav kan påverka bebyggd miljö, infrastruktur och ekosystemtjänster.

Forskningen fokuserar huvudsakligen på svenska kustvatten, Östersjön och Nordsjön, men även på Arktis och på global skala. Forskningen bidrar till SMHIs arbete med havsprognoser och Sveriges marina miljöövervakning. Forskningen sker huvudsakligen i nationella och internationella externfinansierade projekt erhållna i konkurrens. Forskningsinriktningar som är aktuella för professuren ska falla inom ett eller flera av SMHIs forskningsområden inom oceanografi:
 • Klimateffekter och annan antropogen påverkan på havet
 • Operationell oceanografi och dataassimilering
 • Biogeokemiska och fysiska processer och deras påverkan på den marina miljön
Du kan läsa mer om de oceanografiska forskningsområdena på SMHI.se https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/oceanografi/forskningsomraden-1.105689 

Forskningen ska vara relevant för SMHIs verksamhet och knyta an mot den forskning och modellutveckling som bedrivs vid SMHIs oceanografiska forskningsenhet idag. Erfarenhet av hydrodynamisk modellering, i synnerhet med NEMO, biogeokemisk modellering och/eller kopplad atmosfär-havsmodellering är därmed meriterande. Det är även meriterande att ha arbetat med Östersjön, Västerhavet, Nordsjön eller Arktis.

Som sökande till tjänsten ska du skriva en forskningsplan där du redogör för vilken eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta samt hur den passar in i SMHIs verksamhet och den oceanografiska forskningsenhetens befintliga forskning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I arbetet ingår även att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt, samt att söka externa medel. En viktig uppgift är att pedagogiskt kommunicera forskningsresultat till samhällets olika aktörer.

Beskrivning av tjänsten i sin helhet, behörighetskrav samt vad din ansökan ska innehålla på: https://web103.reachmee.com/ext/I011/1056/job?site=6⟨=SE&validator=c8d2e684ac333a98cbca2724c6422cf2&job_id=544 

Din ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2024

Anställningsform: Tillsvidareanställning


Placeringsort: Norrköping eller Göteborg, resor mellan kontoren förväntas eftersom den oceanografiska forskningsenheten finns på båda orterna. Nationella och internationella resor kommer att krävas i tjänsten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat