arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till MSB

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Myndigheten ska utveckla och stödja arbetet med civilt försvar. Myndigheten ska också utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser, vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser, bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete samt se till att utbildningar och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. Givet det säkerhetspolitiska läget och omvärldsutvecklingen är uppbyggnaden och utvecklingen av det civila försvaret en central uppgift i myndighetens verksamhet.

Därutöver ska myndigheten även stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. Vidare ska myndigheten beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar samt företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. 

MSB leds av en generaldirektör med stöd av en överdirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd där generaldirektören är ordförande.

Myndigheten är lokaliserad i Solna och Karlstad samt har skolor i Revinge och på Sandö. Myndighetsledningen är placerad i Solna. Vid myndigheten arbetar ca 1 300 personer. 

Kvalifikationer


Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • erfarenhet av att delta i arbete på ledningsnivå i större organisation,
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • kunskap om hur man kan prioritera i en verksamhet med stor spännvidd som bedrivs på flera håll i landet,
 • erfarenhet av strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete på ledningsnivå,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • erfarenhet av arbete inom områden som är relevanta för myndighetens ansvarsområde, särskilt vad gäller totalförsvaret,
 • akademisk examen eller motsvarande utbildning.

Du ska också ha förmåga att

 • samverka, kommunicera och tydliggöra myndighetens uppdrag för att skapa goda relationer med andra myndigheter, aktörer och Regeringskansliet,
 • driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten,
 • styra och leda myndighetens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på resultat och effektiv användning av resurser samt inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • prioritera och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet präglad av samverkan över myndighetsgränser,
 • företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • goda kunskaper om finansiell styrning inom offentlig förvaltning,
 • erfarenhet av internationellt arbete.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör för MSB. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Johan Berggren och expeditions- och rättschef Maria Diamant. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström eller annan medarbetare på Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 augusti 2024.

 

 

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat