arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en tillsvidareanställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmedAnställningen är på heltid och med tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår campusbaserad undervisning och nätundervisning, seminarieledning, handledning och examination. Anställningen avser undervisning och handledning i medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik, på samtliga kurser och program på grundnivå, samt undervisning och handledning på avancerad nivå. Det ingår kursadministration, kursutvecklingsarbete och andra administrativa uppdrag i anställningen. Undervisning av praktisk karaktär, liksom undervisning på engelska kan förekomma. Kompetensutvecklingstid ingår också och motsvarar 20 %.

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom antingen medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på engelska utgör ett krav för anställningen. Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom två år efter att anställningen påbörjats är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områdena medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, alternativt angränsande huvudområden med relevanta perspektiv på medierad kommunikation. Till bedömningsgrunder hör även administrativ skicklighet, erfarenhet av att integrera forskning och utbildning, erfarenhet av undervisning på svenska, erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik eller strategisk kommunikation, erfarenhet av samarbete i lärarlag samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, alternativt angränsande huvudområden med relevanta perspektiv på medierad kommunikation. Vidare ska stor vikt fästas vid förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av symposier, antologiprojekt etc.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, alternativt angränsande huvudområden med relevanta perspektiv på medierad kommunikation samt bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Vikt ska också fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet såsom pedagogiskt och administrativt ledarskap, program- och kursansvar, pedagogiskt ansvar, befattningar som studierektor eller motsvarande.

Vikt ska även fästas vid erfarenhet av att undervisa på svenska.

Viss vikt ska fästas vid erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik och strategisk kommunikation samt vid erfarenhet av att integrera forskning och utbildning. Viss vikt ska även fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Ansökan

Ansökan ska göras senast 2024-01-15 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. 

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Övrigt

Tillträde för anställning är 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Henning, 090-786 78 11, peter.henning@umu.se eller HR-samordnare Gustav Ljungqvist, 090-786 72 42, gustav.ljungqvist@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning