arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i museologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda.

Vi utlyser nu en anställning som universitetslektor i museologi. Anställningen är på heltid, tillsvidare med start 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminarieledning, uppsatshandledning, examination och kompetensutvecklingstid. Det ingår undervisning både på campuskurser inom ramen för Branschutbildningen för museer och kulturarv samt på nätbaserade kurser. I arbetet kan det komma att ingå undervisning på Masterprogrammet för tillämpad kulturvetenskap och doktorandhandledning inom forskarutbildningsämnet museologi. Sedvanlig kurs- och programadministration ingår liksom kursutvecklingsarbete. Kompetensutvecklingstid ingår och motsvarar 20 % av arbetstiden.

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som universitetslektor i museologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i museologi eller motsvarande, eller har motsvarande museologisk kompetens i närliggande ämne, eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom museologi eller motsvarande, eller motsvarande museologisk kompetens i närliggande ämne, erfarenhet av kurs- eller programutvecklingsarbete, erfarenhet av nätbaserad undervisning, erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande, administrativ skicklighet, erfarenhet av projektledning. Praktisk erfarenhet av arbete inom musei- och kulturarvsbranschen, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna utgör ytterligare bedömningsgrunder för anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med det omgivande samhället.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom det museologiska fältet. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i museologisk eller motsvarande teori- och metoddiskussion. Vikt ska läggas vid förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid ämneskompetens inom det museologiska fältet samt bredd i pedagogisk verksamhet.

Stor vikt ska fästas vid administrativ skicklighet, erfarenhet av program- och kursansvar, erfarenhet av kurs- eller programutvecklingsarbete samt erfarenhet av projektledning.

Vikt ska fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning, god samarbetsförmåga och övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Viss vikt ska fästas vid dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom musei- och kulturarvsbranschen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2

Ansökan

Ansökan ska göras senast 2024-01-15 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran:
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Övrigt

Anställning som universitetslektor i museologi är på heltid, tillsvidare med start 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå och en hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Vid humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Henning, 090-786 78 11 eller peter.henning@umu.se. eller HR-samordnare Gustav Ljungqvist, 090-786 72 42 eller gustav.ljungqvist@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning