arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i smådjursmedicin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Fakulteten för veterinär och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Dessutom utgör SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) en integrerad del av institutionen.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning

Smådjursmedicin omfattar utveckling och utvärdering av nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognosbedömning, behandling samt förebyggande av sjukdomar, skador och komplikationer, inklusive studier av riskfaktorer. Ämnet har fokus företrädelsevis på hund och katt.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen 
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
 • utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • medverka aktivt i kliniskt arbete
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • handleda doktorander
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • ha svenska som arbetsspråk inom två år.
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Viss beredskapstjänstgöring på kliniken kan förekomma.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha veterinärexamen
 • ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
 • ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
 • ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
 • ha dokumenterad kontinuerlig och aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
 • ha goda kunskaper i engelska.
*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan kompetens som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
 • erfarenhet av såväl teoretisk som klinisk undervisning på grund- och avancerad nivå
 • handledning och examination på grund- och avancerad nivå
 • förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
 • pedagogisk vision och reflektion.
 Vidare beaktas skicklighet i
 • att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • att kommunicera och samarbeta internt
 • att samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
 • att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
 • kliniskt arbete inom relevant ämnesområde.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2024-08-XX

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat