arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  3 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne: Universitetslektor i naturgeografi och ekosystemvetenskap med inriktning mot GIS och fjärranalys

Arbetsbeskrivning
Arbetet inom tjänsten som universitetslektor består huvudsakligen av forskning och undervisning.

Undervisningen är förlagd till grundkurser och avancerade kurser i geografisk informationsvetenskap (GIS) och fjärranalys samt inom institutionens övriga kursutbud. Undervisningen berör delvis tekniska fält men innefattar också tillämpningar av fjärranalys och GIS mot bredare naturgeografiska ämnesområden med fokus mot klimat, ekosystem, hållbar utveckling m.m. Som lektor ingår det också att bidra till institutionens forskarutbildning. Vi uppmuntrar också till bidrag inom forskarutbildning och forskarskolor (t.ex. ClimBEco) samt till lärarutbyten för pedagogisk utveckling.

Lektorn förväntas bygga upp och bedriva aktiv forskning avseende geospatiala tillämpningar inriktade mot t.ex. studier av klimatets inflytande på mark, vegetation och vatten, metoder för analys av kolcykeln, vegetationsdynamik- och funktion, naturresurser m.m. och på så sätt komplettera och fördjupa existerande naturgeografiska forskningsverksamhet vid institutionen. Detta innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten och med att utveckla samarbete med enheter, strategiska forskningsmiljöer och samarbetsplattformar inom universitetet, såsom BECC, MERGE och LU Land samt med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande en doktorand att initialt knytas till anställningen.

Lektorn förväntas delta i olika ledningsroller, t.ex. som kurskoordinator eller programkoordinator. 

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 25% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

Behörighetskrav är doktorsexamen i Naturgeografi eller Geobiosfärsvetenskap med stort inslag av GIS och fjärranalys, eller annan examen med motsvarande kompetenser.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmaste åren, och hur personen kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas utifrån en samlad bild av den sökandes vetenskapliga produktion i förhållande till nedanstående kriterier för tjänsten. Den sökande ombeds skicka med dokumentation som styrker hur de specificerade kraven uppfylls samt andra meriter som den sökande åberopar.

Krav för anställningen


Mycket goda kunskaper inom GIS och fjärranalys.
Dokumenterade erfarenheter av grundläggande GIS-program och tekniker inom området.
Goda kunskaper i allmän naturgeografi och ekosystemvetenskap med fokus på processer relaterade till minst ett av följande teman: klimat, kolcykel, vegetationsdynamik- och processer, naturresurser.
Erfarenhet av att bedriva undervisning i GIS och fjärranalys.
Erfarenhet av undervisning på universitets- eller högskolenivå.
Erfarenhet av handledning av examensarbetare.
Goda meriter inom forskning inom teknisk eller tillämpad GIS och fjärranalys.
Erfarenhet av att söka och erhålla medel för forskning samt att driva egna forskningsprojekt.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen


Samverkan inom relevanta nationella eller internationella forskningsnätverk eller strategiska forskningsområden. 
Forskningsaktivitet relaterat till något av INES forsknings- och utbildningsområden för att bygga länkar till pågående verksamheter.
Erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling.
Förmåga att undervisa på svenska, i tal och skrift. 
Erfarenhet av handledning av doktorander.
Erfarenhet av distansundervisning.
Erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället.
Erfarenhet av fältarbete i olika miljöer.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll 
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast möjligt Tillsvidareanställning