arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.

Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik och etik i lärarutbildning. Anställningen är heltid i 12 månader. 

Arbetsuppgifter

Undervisningens inriktning är huvudsakligen etik på kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och religionsvetenskap och religionsdidaktik på kurser inom lärarutbildningen i religionsvetenskap. I undervisningen ingår VFU-besök samt uppsatshandledning och examination av uppsatser. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser. I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. 

Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik och etik i lärarutbildning, skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- Originalitet i forskningen
- Produktivitet
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Uppdrag inom vetenskapssamhället
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder, ska pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt. 

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot undervisning om etik inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och mot lärarutbildning inom religionsvetenskap. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet inom dessa områden.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom områdena etik i lärarutbildning och religionsdidaktik.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Därutöver ska vikt fästas vid den sökandes skicklighet inom administrativ verksamhet och utvecklingsarbete.  

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 1 mars 2024.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: 
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-240129.pdf

Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information

Anställningen är ett vikariat 100% i 12 månader med tillträde 1 maj 2024 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Elisabeth Raddock (090-786 69 72, mailto:elisabeth.raddock@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, mailto:jonas.nilsson@umu.se). Frågor gällande rekryteringsprocessen besvaras av HR-samordnare Anna Bladh (mailto:anna.bladh@umu.se)

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-05-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till