arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Analysera nuläget

Nulägesanalysen är grunden för en intern samsyn om vilka verksamhetskritiska kompetensbehov som finns, lika viktigt är att löpande förankra beslut och arbetssätt med referensgrupp och styrgrupp för att nå framgång i arbetet.

Börja med att göra en nulägesanalys för att kartlägga utgångsläge och förutsättningar i arbetet  med att utveckla arbetsgivarprofileringen.

Syftet med nulägesanalysen är att ta fram ett underlag för de som jobbar aktivt med profileringsarbetet och skapa en intern samsyn. Om det inte finns samsyn om vilka kompetenser som är verksamhetskritiska, eller om man inte har förstått dessa målgruppers drivkrafter, är risken stor att det blir svårt att förankra de kommunikativa lösningar som tas fram.

Undersök den interna bilden

Genomför samtal med medarbetare som representerar de prioriterade målgrupperna. Enskilda djupintervjuer är ett kraftfullt verktyg för att förstå målgruppen bättre. Kvalitativa undersökningar ger en inblick i verksamhetens image och status, vilket är viktigt när det gäller val av budskap och kommunikationslösningar. Ta även redan på hur ni når målgruppen bäst, det vill säga vilka kanaler de använder, både generellt och i syfte att söka jobb. Utnyttja och systematisera organisationens kunskap från rekryteringar. Varför har till exempel kandidater tackat ja eller nej till ett jobberbjudande?

När ni väl har en uppfattning om målgruppen och vet vilka attraktivitetsfaktorer målgruppen efterfrågar då kan både externa och interna undersökningar ge stöd i arbetet. Erbjuder vi som organisation det som efterfrågas? Hur uppfattas vi som arbetsgivare? Vad säger till exempel våra medarbetarundersökningar? En extern kvantitativ undersökning ger en övergripande bild av hur ni uppfattas av dem som inte valt er.

Bilda referensgrupp och styrgrupp

Det är viktigt att löpande förankra beslut och implementera nya arbetssätt under arbetets gång. Presentera nuläges- och målgruppsanalyserna, tillsammans med uppsatta nyckeltal, för referensgrupper och styrgrupp innan ni går vidare och formulerar en plattform för ert arbete. På så sätt kan ni ta in eventuella synpunkter i ett tidigt skede.

Genom att löpande förankra internt med olika personer och funktioner inom organisationen så är det sedan lättare att implementera. Tänk på att om ni inte är överens om utgångsläget kommer ni aldrig att bli överens om vilken lösning som är den rätta. Är den främsta utmaningen att organisationen har för få sökande? Eller fel sökande? Eller något annat?

Referensgrupper bör representera funktioner som förstår organisationens behov och de aktuella målgrupperna. I styrgruppen bör även ledningen vara representerad eftersom det är svårt att driva igenom verksamhetskritiska projekt utan ledningens aktiva stöd och engagemang.