arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Varför arbetsgivarvarumärke?

Statliga arbetsgivare behöver medarbetare med rätt kompetens för att utveckla verksamheten och bidra till samhällsnytta.

Arbetsgivarverket har tillsammans med medlemmarna utvecklat ett arbetsgivarerbjudande och  kommunikativt budskap. Med utgångspunkt från samhällsnyttan utgår det statliga arbetsgivarerbjudandet från de kärnvärden som är gemensamma för alla olika typer av yrken och yrkesroller inom de statliga verksamheterna. De statliga verksamheterna skiljer sig åt i fråga om uppdragets karaktär, organisationens storlek, geografisk spridning och vilka kärnkompetenser som behövs. Modellen kan därför behöva kompletteras för respektive verksamhet.

Det kommunikativa budskapet till målgruppen riktar sig både till individens viktigaste drivkraft, de utvecklande arbetsuppgifterna, men även till verksamheternas gemensamma och långsiktiga uppdrag – att utveckla Sverige. Det statliga arbetsgivarerbjudandet och budskapet utgår från individen – precis som ett kunderbjudande. På så sätt kopplas erbjudandet till ett ansvar – det som är utvecklande för mig ska även vara utvecklande för Sverige.

Här finns en checklista där ni kan gå igenom hur er verksamhet har arbetat med de olika delmomenten inom områdena analys, strategi och genomförande.

Skillnaderna mellan statlig och privat sektor

Att jobba statligt innebär att man är en del av en demokratisk process. Genom att arbeta i en myndighet verkställs ytterst det som svenska folket, riksdag och regering har beslutat. Samhällsuppdraget är unikt och innebär att den som arbetar statligt har möjlighet att göra skillnad och påverka samhällets utveckling.

Många privata arbetsgivare profilerar sig genom att lyfta fram den samhällsnytta som deras verksamheter bidrar till. När skillnaderna minskar mellan olika sektorer på arbetsmarknaden och rörligheten mellan sektorerna ökar, står inte yrkesvalet längre mellan staten och det privata näringslivet.

Medarbetaren söker de erbjudanden som uppfattas som mest attraktiva under olika faser i livet, oavsett om det är statlig, kommunal eller privat sektor. 

Statliga verksamheter konkurrerar om kompetens i nästan alla existerande yrken, därför måste alla jobb och alla arbetsplatser vara attraktiva i sig. Att enbart marknadsföra arbetet som statligt räcker alltså inte.