arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Bakgrunden till det statliga arbetsgivarerbjudandet

2015 fastställde Arbetsgivarverkets styrelse det statliga arbetsgivarerbjudandet som har tagits fram av våra 250 medlemmar inom ramen för den arbetsgivarpolitiska strategin.

I det statliga arbetsgivarerbjudande identifieras kärnvärden som är grundläggande för de statliga verksamheterna. Arbetsgivarerbjudandet är tänkt att användas enskilt av medlemmarna eller i samarbete mellan medlemmar för att profilera sig som attraktiv arbetsgivare antingen som enskild organisation eller  genom Jobba statligt.

Arbetet med att ta fram ett gemensamt statligt arbetsgivarerbjudande, eller Employer Value Proposition (EVP) som det också kallas, bygger på analyser av ett flertal undersökningar om vad som bygger attraktivitet för en arbetsgivare, bland annat undersökningar om staten som attraktiv arbetsgivare.

Även uppdragsbeskrivningar och visioner som exempelvis Svenska Institutets arbete kring varumärket Sverige, intervjuer med medarbetare och workshoppar med referensmyndigheter samt synpunkter ur ett ledningsperspektiv, ligger till grund för det statliga arbetsgivarerbjudandet.

För att identifiera drivkrafterna hos medarbetare i staten har projektet intervjuat utvalda personer som är högpresterande och goda myndighetsutövare. En styrgrupp har bidragit med synpunkter ur ett ledningsperspektiv.

Målgrupper

Det statliga arbetsgivarerbjudande utgår från individens drivkrafter när det gäller attraktivitet och valet av arbetsgivare. På så sätt erbjuder materialet en stor flexibilitet och samma ingångsvärden kan användas för många olika målgrupper, yrken och verksamheter.

Statliga kärnvärden

De statliga kärnvärdena som identifierats i arbetsgivarerbjudandet, det vill säga samhällsnyttigt uppdrag, meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka, god arbetsmiljö, bra villkor och kompetenta kollegor är det inte bara det som kompetensmarknaden i hög grad förknippar med att arbeta statligt, det är också något vi som statliga arbetsgivare dagligen erbjuder våra medarbetare. 

Övergripande kommunikativt budskap

Kopplat till arbetsgivarerbjudandet finns ett övergripande budskap som lyder "Utvecklande för Sverige. Utvecklande för mig. Budskapet är framtaget för att användas för profilering exempelvis inom ramen för satsningen Jobba statligt, men kan också användas av en enskild verksamhet som vill understryka en samhörighet med hela den statliga sektorn. 

En utvecklad modell för arbetsgivarerbjudandet

Det statliga arbetsgivarerbjudandet utgår både från samhällsnyttan och den egna individens engagemang. Erbjudandet signalerar därmed att statliga jobb bygger både på samhällsansvar och ett engagemang för en positiv samhällsutveckling.  

I den utvecklade modellen av arbetsgivarerbjudandet här nedan beskrivs de stödjande kärnvärdena i jag-form eftersom det är medarbetarnas egna beskrivningar och erfarenheter av statlig verksamhet som legat till grund för budskapet.

Hur budskapet formuleras avgörs av den kommunikativa situationen och kommunikationskanalen. Det kan vara ”du-form”, ”vi-form” (de statliga arbetsgivarna) eller som kommunikation utan direkt tilltal. Det är sannolikt att budskapen behöver anpassas på olika sätt när det sedan sätts in i ett kommunikativt sammanhang till exempel i text och bild. Så är också materialet tänkt att användas;  som ren inspiration till kommunikation formulerad på annat sätt eller att materialet används till del eller i sin helhet för den statliga verksamhet som så önskar.