arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i sång med inriktning tidig musik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som

Lektor i sång med inriktning tidig musik


till Akademin för Klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Tillträde: ht 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningen är på 5 år på konstnärlig grund (med möjlighet att förlängas upp till 10 år) och omfattar 20 %.

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnesområdet sång med inriktning tidig musik, omfattar den sångliga färdigheten väl förankrad i historiskt informerad uppförandepraxis. Det gäller såväl den tekniska som gestaltningsmässiga färdigheten. Ämnesområdet rymmer även solo-, ensemble- och operarepertoar från medeltid till klassicism.

Arbetsuppgifter

 • undervisa och handleda studenter i sång på såväl grundläggande som på avancerad nivå.
 • aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
 • aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer, antagningsprov, samt möten som beslutas av rektor.
 • aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten.
 • aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
 • vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå.
 

Behörighetskrav och övriga krav

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels antingen har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller har visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (4 kap. 4 § högskoleförordningen).

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att konstnärlig skicklighet ska ha visats genom konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. Behörigheten avseende den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet.

 

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande har:
 • relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande.
 • dokumenterad professionell verksamhet som musiker på hög nationell nivå.
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
 • pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • administrativ skicklighet

Personliga egenskaper

 • god analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • god förmåga att samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Den pedagogiska skickligheten och den konstnärliga skickligheten ska i denna anställning viktas lika

Dessutom ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • graden av konstnärlig skicklighet, visad genom dokumenterad konstnärlig utövning på nationellt hög nivå
 • graden av pedagogisk skicklighet, genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå.
 • graden av pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet
 • graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet.
 • graden av förmågan att samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.
 • graden personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl, så som analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfatting, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolornas verksamhet jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl.a. för att få en jämn könsfördelning.

Ytterligare information

Kontakta akademichefen vid Akademin för Klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, Anna Maria Koziomtzis, e-post: annamaria.koziomtzis@kmh.se.
Facklig information: Karl Asp (SACO-S) e-post: karl.asp@kmh.se, Marcus Lindh (ST) e-post: marcus.lindh@kmh.se   

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2024. Märk din ansökan med dnr 24/194     .

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee.

Bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Ansökningarna kommer i ett första led att bedömas av sakkunniga som utses av KMH. Det är därför av stor vikt att du bilägger underlag som styrker såväl din behörighet som din pedagogiska och konstnärliga skicklighet. Klingande exempel bifogas som i form av länkar och mp3-filer.  Tillåtna dokument är: *.doc *.docx *.rtf *.ppt *.pptx *.xls *.xlsx *.pdf *.jpg *.gif

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- Ej specificerat