arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Internationella utbytesprogram

Som statligt anställd har du möjlighet att åka på utbytestjänstgöring till ett annat EU-land, EU-förvaltning eller något av de nordiska länderna. Utbytesprogrammen ger nya idéer och perspektiv som berika arbetslivet både för dig och för din arbetsgivare i Sverige.

De svenskar som deltar i olika utbytesprogram är en viktig resurs som kan bidra till ökad kunskap om det svenska samhället och svensk förvaltningskultur. Behovet av ett svenskt synsätt med värderingar som är förankrade i det svenska samhället är ett viktigt perspektiv internationellt. Det ger insyn, inflytande och kan bidra till att förstärka svenska positioner utomlands. 

För samtliga utbytesprogram gäller att utbytet ska vara väl förankrat hos din ordinarie arbetsgivare i Sverige, som oftast står för lön och andra omkostnader under utbytestjänstgöringen. Det finns både kortare program från tio dagar till längre utbyten på sex månader. 

Kortare utbyten

EU-utbildning för statsanställda – Erasmus Public Administration Programme, EPA

Genom att delta i detta tio dagar långa program får du ökad kunskap om beslutsprocessen inom EU. Utbildningen äger rum i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Du får följa en tjänsteperson vid någon av EU:s institutioner i det dagliga arbetet. Programmet passar dig som jobbar med policyfrågor inom en myndighet. Utbildningarna äger rum två gånger per år.

Längre utbyten

Nordiskt tjänstepersonutbyte, NORUT

I det här programmet får du möjlighet att tjänstgöra vid en förvaltning i ett annat nordiskt land eller en region (Färöarna, Grönland och Åland) från två veckor till sex månader. Som deltagare undersöker du själv möjligheterna till utbyte på den myndighet och i det land som är mest intressant för dig att tjänstgöra i.

Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

Det här är en utbildningspraktik där du får tjänstgöra vid ett generaldirektorat inom EU-kommissionen från tre till fem månader. Du får erfarenhet av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik samt kunskap om hur det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar fungerar. 

Tjänstgöring vid internationella organisationer

Du får möjlighet att praktisera vid någon av de internationella organisationerna Unesco, Europarådet eller OECD under ett antal månader. Under praktiken driver du antigen kortare projekt eller handlägger ärenden inom ditt eget område.

Utbytestjänstgöring i ett annat EU-land

Du får möjlighet att tjänstgöra vid en myndighet i ett annat EU-land från fyra veckor upp till sex månader. Du får en inblick i hur det är att arbeta i offentlig förvaltning inom Europa. Grundidén är att du under utbytesperioden ska ha egna handläggande arbetsuppgifter som liknar arbetsuppgifterna på hemmaplan.

Utbytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige

Vill du arbeta vid ett av EU-kommissionens generaldirektorat? Det här programmet bygger på ett ömsesidigt utbyte som innebär att du under en period på sex månader upp till två år jobbar vid ett generaldirektorat inom EU-kommissionen och att en tjänsteperson inom EU-kommissionen tjänstgör vid din myndighet i Sverige under motsvarande period. Initiativet till utbytet kan komma antingen från dig och din myndighet eller från EU-kommissionen.

På Universitets och högskolerådets webbplats kan du läsa mer om de olika utbytesprogrammen.