arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor Finbio

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2024-05-24.

Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 160 medarbetare.

Projektbeskrivning

Denna postdoktortjänst är en del av det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Finance to Revive Biodiversity (https://finbio.org/). FinBios övergripande mål är att leverera forskning som kan underlätta och påskynda beaktandet av biologisk mångfald och naturrelaterade risker som en nyckelaspekt av beslutsfattande inom den finansiella sektorn, från reglering till investeringsbeslut.

Postdoktorns fokus kommer vara på att identifiera de kanaler genom vilka biologisk mångfald (naturrelaterade) chocker sannolikt överförs till det finansiella systemet. Forskningen kommer att göra detta genom att analysera skogs- och jordbrukssektorerna i Sverige, med hjälp av detaljerade företagsnivådata för att kartlägga biologisk mångfald, företagsstorlek och internationella handelsförbindelser. Denna analys kommer att ge en bedömning av hur företag är kopplade till faror, varandra och handel. Samtidigt som detta arbete kommer att fokuseras på Sverige, syftar det till att utveckla tillvägagångssätt och metoder som är allmänt användbara.

Arbetsuppgifter

Vidare kommer fokus att vara på en begränsad uppsättning faror som kan användas som ett experiment för att utforska hur sammansatta faror kan översättas till ekonomiska risker. Till exempel hade Sveriges torka, extrema värme och skogsbrand 2018 en direkt inverkan på skogs- och jordbrukssektorerna i Sverige, vilket också påverkade internationella handelsflöden. Projektet syftar till att koppla denna kartläggning av hur sammansatta faror påverkar företag till kartläggningen av sammankopplingarna, för att omkonceptualisera de vägar genom vilka risker för biologisk mångfald översätts till finansiell risk. Vi söker en entusiastisk, organiserad postdoktor som har förtrogenhet med jord- och skogsbruk, samt en demonstrerad förståelse för företagsrapportering, data på företagsnivå och analys av sådan data.

Detta projekt kommer att kräva användning av flera metoder, inklusive sätt att spåra komplexa orsakssamband. Kännedom och visad erfarenhet av systemanalysmetoder såsom ”causal loop diagrams” värderas. Erfarenhet av att analysera risker är en önskad färdighet och förtrogenhet med begreppet sammansatt risk är meriterande. Detta projekt leds av Prof Beatrice Crona, senior vetenskaplig rådgivare för FinBio. Postdoktorn kommer att samarbeta med andra FinBio-associerade forskare vid Stockholm Resilience Centre, samt svenska och internationella forskare som ingår i FinBio-projektet, närmare bestämt Associate Prof Mark Sanctuary vid IVL och KTH. Den utvalda kandidaten kommer att vara anställd på Stockholm Resilience Centre, och kommer att vara fysiskt baserad i Stockholm. Postdoktorn kommer att vara knuten till minst ett forskningstema vid SRC.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

I anställningsprocessen kommer uppmärksamhet att ägnas åt den forskningskompetens som behövs för anställningen:
 • Relevanta kunskaper för forskningsuppgifterna, särskilt kunskap om social-ekologiska system, resiliens, biologisk mångfald, naturrelaterade risker för näringsliv och finans, samt förståelse för sammansatt risk.
 • Kännedom om fallsektorerna (svenskt skogs- och lantbruk).
 • Visad förståelse för företagsrapporteringen och data på företagsnivå och analys av sådan data.
 • Kännedom om och visad erfarenhet av systemanalysmetoder, såsom kausal loopdiagram.
 • Visad förmåga att arbeta i team i en inter- eller transdisciplinär miljö.
 • Vilja och förmåga att arbeta som en del av ett transdisciplinärt team, särskilt i samarbete med domänexperter inom jordsystemvetenskap, biologisk mångfaldsvetenskap, finans och ekonomi.
 • Flytande engelska, och skicklig i skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Visad erfarenhet av att utveckla icke-akademiskt kommunikationsmaterial.
 • Sökandens personliga referenser.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Beatrica Crona, beatrice.crona@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat