arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2024-04-22.

Ämne/ämnesbeskrivning
Forskning och undervisning i socialt arbete omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Institutionens forskning täcker ett brett område, men tyngdpunkten ligger på det sociala arbetets organisering, behandling av missbruk, socialt arbete med barn och unga samt med äldre människor och personer med funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifter

Forskning och undervisning samt utvecklingsarbete. Till undervisning räknas examination, kursansvar och kursadministration samt handledning.

Innehavaren förutsätts ta del i det pågående pedagogiska utvecklingsarbetet på institutionen. I detta ingår handledning samt medverkan i planering och utveckling av utbildning i socialt arbete. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid institutionen. Innehavaren av anställningen förväntas därutöver att vid behov åta sig administrativa uppgifter och ledningsuppdrag. Externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet. Det ingår därför i de aktuella arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete för att finna extern finansiering.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande vetenskaplig kompetens menas doktorsexamen i annat samhällsvetenskapligt ämne där avhandling och/eller den fortsatta forskningen tydligt behandlat teman inom ämnet socialt arbete.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning, såväl på grundnivå som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Majoriteten av institutionens undervisning bedrivs på svenska. Det är därför av vikt att sökande kan undervisa på svenska redan från anställningens början, varför kunskaper i svenska är ett krav för anställningen

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästes vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete.

Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och lärarkollegor.

Stor vikt fästes vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästes vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästes vid socionomexamen.

Vikt fästes vid dokumenterad erfarenhet av praktiskt socialt arbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Stefan Wiklund, tfn 08-674 73 79, stefan.wiklund@socarb.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat