arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Juridiska institutionen söker nu en till två universitetslektorer i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt eller förvaltningsrätt.

Anställningen är heltidsanställning med placering i Umeå och med tillträde 2025. För genomförande av arbetsuppgifterna förutsätts hög närvaro och ett aktivt deltagande i institutionens interna arbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i civilrätt eller förvaltningsrätt. Undervisningen omfattar grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på exempelvis juristprogrammet, ekonomprogrammen, lärarprogrammen, socionomprogrammet, psykologprogrammet och andra utbildningar på hälso- och sjukvårdsområdet men kan också omfatta undervisning på fristående kurser. I undervisningen ingår handledning och examination av uppsatser och examensarbeten samt kursansvar och kursadministration.

I arbetsuppgifterna förväntas aktiv och engagerad medverkan i att utveckla institutionens forskning i samverkan med andra läraranställda och institutionen forskarstuderande. Du väntas också aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling som är av betydelse för arbetet.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels visat pedagogiska skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor i rättsvetenskap beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- Originalitet i forskningen
- Produktivitet
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Uppdrag inom vetenskapssamhället
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är:

- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet och
pedagogisk skicklighet tillmätas särskild vikt. Stor vikt ska fästas vid administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad originalitet och självständighet i forskning. Stor vikt ska fästas vid förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund vid högskola eller universitet. Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av undervisning och handledning på avancerad nivå.

Vid bedömningen av den administrativa skickligheten ska stor vikt fästas vid erfarenhet av kursplanering och kursadministration.

Eftersom undervisningen vid juridiska institutionen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ska stor vikt fästas vid personlig lämplighet och visad samarbetsförmåga samt respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt 70 anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde vårterminen 2025 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning